Kamila Kasprzyk
i Aleksandra Hajduk

Lipiec 18, 2018

Kontrola zamówień – część 2

Kontrola zamówień – część 2 Kolejna część wpisu obejmuje środki kontroli przez organy, które nie zostały stricte powołane do zajmowania się zamówieniami, a ich kompetencje wynikają z przeprowadzania kontroli w innym zakresie (np. finansowym). Co do zasady wyniki kontroli takich organów nie wpływają na sytuację zamawiającego wprost, a stają się podstawą do ukarania w innym postępowaniu. I. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Uprawnienia kontrolne w zakresie zamówień publicznych ma również Najwyższa Izba Kontroli. Jest ona odpowiedzialna m.in. za kontrolę organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych Zakres kontroli: Podmioty prywatne korzystające ze środków publicznych = legalność i gospodarność; Jednostki samorządu terytorialnego = legalność, gospodarność, rzetelność; Pozostałe podmioty = legalność, […]
Lipiec 10, 2018

Kontrola udzielania zamówień cz.1

Kontrola udzielania zamówień cz. 1 System kontroli zamówień publicznych jest rozproszony. Istnieje wiele organów uprawnionych do kontrolowania zamawiających. Część organów została powołana stricte do weryfikacji zamówień publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), część zaś weryfikuje zamówienia przy okazji badania legalności wydatkowania środków publicznych. Głównym środkiem ochrony jest możliwość wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W wielu przypadkach nie jest to jednak dopuszczalne. Prawo zamówień publicznych przewiduje konkretne sytuacje, w których środek odwoławczy przysługuje. Dlatego też poniżej postaram się opisać inne sposoby wszczęcia kontroli zamówień publicznych. Czasami warto podjąć działania przeciwko konkretnym działaniom zamawiającego. Wartość zamówień, na które nie przysługuje odwołanie może być znaczna, a brak kontroli może spowodować, że podobna sytuacja wystąpi w przyszłości. Ze względu na zakres […]
Czerwiec 27, 2018

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego Temat związany z gwarancjami wadialnymi, wystawianymi na rzecz konsorcjum, budzi wiele kontrowersji i niepewności. Jedną z nich może rozwiązać tegoroczne orzeczenie Sądu Najwyższego. W dniu 15 lutego 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał wyrok o sygnaturze akt IV CSK 86/17, który być może pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wystawianiem gwarancji wadialnej, jeżeli jest ona wystawiana na rzecz jednego z konsorcjantów (lidera konsorcjum). W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy, na skutek skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uznał, że gwarancja wadialna wystawiana po zawiązaniu konsorcjum na rzecz pełnomocnika wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi […]