Kwiecień 9, 2021

Przedmiotowe środki dowodowe

Stosownie do art. 7 pkt 20 p.z.p., przez przedmiotowe środki dowodowe rozumieć należy środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe umożliwiają zamawiającemu weryfikację, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty […]
Michał Szczęsny

Szukasz artykułu?
Kwiecień 9, 2021

Przedmiotowe środki dowodowe

Stosownie do art. 7 pkt 20 p.z.p., przez przedmiotowe środki dowodowe rozumieć należy środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe umożliwiają zamawiającemu weryfikację, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty […]
Kwiecień 9, 2021

Czy zamawiający może wyłącznie samodzielnie potraktować określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykonawcy, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert, przekładają w toku postępowania wiele dokumentów, z których treści wynika, iż mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „u.z.n.k.”). Co istotne, przepisy ww. ustawy przewidują rygorystyczną odpowiedzialność karną oraz cywilną w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. […]
Kwiecień 2, 2021

Jakie są skutki przedłużenia terminu związania ofertą na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego?

Ustawa p.z.p. zawiera maksymalne terminy związania ofertą – zamawiający nie może wymagać od wykonawcy, aby ten był związany ofertą przez okres dłuższy niż wskazany w p.z.p. Często zamawiający nie wybiera oferty w pierwotnym terminie związania ofertą, stąd jest uprawniony do jednokrotnego wezwania wykonawcy do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o dany okres. Czy jeżeli wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie terminu […]
Kwiecień 2, 2021

Pisemność a forma pisemna

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Istotą formy pisemnej jest więc opatrzenie danego dokumentu własnoręcznym podpisem wystawcy. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 16 p.z.p., przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych […]
Marzec 31, 2021

Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?

Przepisy p.z.p. w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: „rozporządzenie”). Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze […]
Marzec 29, 2021

Formaty składanych plików

Zważywszy, iż komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadniczo odbywać może się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej istotnym są formaty plików, w jakich składane są poszczególne dokumenty. Już w tym miejscu należy podkreślić, iż wykonawca nie może złożyć plików wchodzących w skład jego oferty w jakimkolwiek formacie. W tym zakresie musi postępować zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia. Przy […]
Marzec 26, 2021

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

I. Forma i wysokość wadium W nowym p.z.p. zmianie uległa również kwestia formy oraz sposobu składania wadium. W odróżnieniu od uchylonej ustawy żądanie złożenia wadium w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na gruncie nowej ustawy zawsze stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek (również w postępowaniach w trybie unijnym). Zmianie uległa również wysokość wadium jakiego może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia […]
Marzec 26, 2021

Sposób i forma składania oferty

W zakresie sposobu i formy składania ofert w postępowaniu na kanwie nowego prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, doszło do pewnego rodzaju rewolucji. O ile w postępowaniach przeprowadzonych w trybie unijnym, konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej obowiązywała od dnia 18 października 2018 roku (natomiast JEDZ od dnia 18 kwietnia 2018 roku), o tyle w postępowaniach przeprowadzonych w trybach krajowych, zasadniczo jedyną […]
Marzec 24, 2021

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu

Najistotniejszą zmianą wynikającą z nowej ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku jest pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 18 października 2018 roku, z wyjątkiem centralnych zamawiających, pełna elektronizacja obejmowała jedynie postępowania powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach poniżej progów unijnych nadal dopuszczalne było składanie ofert w formie pisemnej. Stosownie do art. 61 […]
Marzec 22, 2021

Nowe progi stosowania p.z.p.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 p.z.p., przepisy ustawy p.z.p. stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. Jak wynika z ww. regulacji, zamawiający zasadniczo w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa lub stanowi równowartość kwoty 130 000 złotych, zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania […]
Marzec 19, 2021

Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, która wprowadziła m.in. pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zasadniczo w sytuacji, gdy jakaś ustawa zostaje uchylona, skutkuje to zaprzestaniem jej stosowania. Jednak zarówno zamawiający, jak i wykonawcy składający swoje zastrzeżenia lub roszczenia, muszą mieć świadomość, że nie w każdym przypadku zasadnym […]
Marzec 17, 2021

Odszkodowanie dla wykonawcy, z którym nie zawarto umowy wskutek naruszenia przepisów p.z.p. przez zamawiającego.

Dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie o sygnaturze III CZP 16/20, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która ma wyjątkowo istotne znaczenie dla wykonawców, którzy czują się pokrzywdzeni wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Treść uchwały W ww. uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż „Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia […]
Kwiecień 29, 2020

Odwieszenie postępowań przed KIO?

Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z dnia 28 kwietnia 2020 r. planuje się wprowadzenie kolejnych zmian w obowiązującym prawodawstwie.  Jedna z propozycji zmian dotyczy uchylenia treści art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób […]
Marzec 24, 2020

Zmiany w realizacji umów w sprawie zamówień publicznych – COVID-19

Zmiany w realizacji umów w sprawie zamówień publicznych – COVID-19 Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Ustawa), wprowadza nowe zapisy mające na celu ograniczenie negatywnych skutków niewykonania umowy z powodu występowania COVID-19. Projekt nowelizacji Ustawy przewiduje dwie zasadnicze modyfikacje. Po pierwsze, pozwala na zmianę umowy z wykonawcą, nawet w sytuacji, […]
Marzec 19, 2020

Koronawirus – udzielanie zamówień w okresie pandemii

Koronawirus – udzielanie zamówień w okresie pandemii Aktualna sytuacja zaskoczyła wszystkich, wiele urzędów musi dokonać nieplanowanych zakupów, które, ze względu na ograniczoną dostępność asortymentu, muszą być podejmowane szybciej niż zwykle. Na jakie działania może zdecydować się zamawiający? Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Prawodawca dał jednak zamawiającym kilka narzędzi by sobie z takimi problemami poradzić. Zamawiający jest również […]