Kamila Kasprzyk
i Aleksandra Hajduk

Luty 8, 2019

Zmowa przetargowa w świetle zamówień publicznych

Każdy z nas chociaż raz spotkał się z określeniem, że w jakimś postępowaniu w ramach zamówień publicznych mogło dojść do zmowy przetargowej wśród oferentów. Wyjaśnimy dziś, czym tak naprawdę jest zmowa przetargowa? Sama ustawa – Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji zmowy przetargowej, w tym celu sięgnąć należy do ustawy antymonopolowej – o ochronie konkurencji i konsumentów. Z pewnością zmowę przetargową można zdefiniować jako jedno z porozumień ograniczających konkurencję. W sytuacji kiedy wykonawcy zaprzestają konkurowania ze sobą przy składaniu ofert, a zaczynają ze sobą współpracować, pojawia się prawdopodobieństwo zaistnienia właśnie zmowy przetargowej. Warto mieć świadomość, że forma takich zakazanych porozumień nie ma większego znaczenia, liczy się każde nawet dorozumiane uzgodnienie warunków składanych ofert. Działania takie są wymierzone w cel postępowania […]
Styczeń 25, 2019

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Wczoraj, tj. 24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Po wielu miesiącach od opublikowania na stronie UZP Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, udostępniono pierwszy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Obecnie projekt jest w fazie opiniowania, co oznacza, że jego treść może ulec zmianie, niemniej jednak wynika z niego, że wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych czeka wiele zmian, a część z nich na pewno będzie korzystna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt zostanie skierowany do Sejmu. Główne założenia ustawy to: zastąpienie dotychczasowej ustawy PZP z 2004 r. nowym aktem prawnym, co ma zapewnić zwiększenie przejrzystości tego aktu prawnego; zapewnienie podstaw prawnych do […]
Styczeń 11, 2019

Czego zamawiający może żądać od wykonawcy w imię ochrony środowiska i działań prospołecznych?

Czego zamawiający może żądać od wykonawcy w imię ochrony środowiska i działań prospołecznych? Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wymagania określonego oznakowania (etykietowania). Może ono być określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia. Oznakowanie (etykieta) może m.in.  potwierdzać ekologiczne czy prospołeczne cechy zamawianych robót budowlanych, dostaw i usług w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zgodne z postanowieniami dyrektywy klasycznej. Możliwość wymogu określonego oznakowania (etykietowania) w PZP Zgodnie z art. 30a ust. 1 PZP, w przypadku zamówień o szczególnych cechach, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem […]