Kamila Kasprzyk
i Aleksandra Hajduk

Marzec 22, 2019

Elektroniczna postać oferty

Elektroniczna postać oferty 18 października 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Niecałe pół roku ich funkcjonowania pokazało, że przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości te pojawiają się zarówno u wykonawców, zamawiających, jak i przed samą KIO. Najwięcej problemów sprawiło ustalenie, czym jest postać elektroniczna oferty i jak powinna zostać prawidłowo sporządzona. Zacznijmy od początku… Zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby spełnić warunki przepisu 10a PZP konieczne jest spełnienie łącznie trzech przesłanek: dokument powinien mieć postać elektroniczną; być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym; […]
Marzec 14, 2019

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – cz. 2

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – cz. 2 W poprzednim wpisie, dostępnym tutaj, omówiono sytuacje, w których zmiana wynagrodzenia wykonawcy została uregulowana w treści PZP. Nie wyczerpywał on jednak problematyki związanej ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy. Przykładowo, zmiana wynagrodzenia może także nastąpić w wyniku zastosowania mechanizmów określonych w Kodeksie cywilnym, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Co więcej, wątpliwości budzi fakt jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagania zamawiających w zakresie określenia przez wykonawców kwoty dodatkowych wydatków już na etapie składania ofert. Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony omówieniu powyższych zagadnień. Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności Przypominamy, że zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP w zakresie dotyczącym umów, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (KC). W związku z powyższym, dopuszcza się możliwość […]
Marzec 7, 2019

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – cz. 1

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – cz. 1 Udzielenie zamówienia publicznego a jego realizacja to zupełnie inne kwestie, zwłaszcza że od wyboru najlepszej oferty do wykonania zamówienia mija zwykle sporo czasu. Niejednokrotnie zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca byłby zainteresowany wzrostem należnego mu wynagrodzenia, a zmawiający – jego obniżeniem. Często od waloryzacji wynagrodzenia będzie zależeć „być albo nie być” wykonawcy – czyli to czy wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie i jednocześnie nie ogłosić upadłości. Z uwagi na obszerność zagadnień, zmianie wynagrodzenia zostaną poświęcone dwa wpisy. W dzisiejszym wpisie omówiona zostanie problematyka związana z możliwością żądania podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy już po udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie przepisów PZP. Natomiast kolejny wpis będzie także poświęcony zmianom wynagrodzenia […]