Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1

Elektronizacja zamówień publicznych
Marzec 12, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2
Marzec 26, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą złożyć ofertę samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem. Wspólne ubieganie się o zamówienie ma na celu połączenie potencjału wszystkich podmiotów w celu spełnienia warunków określonych w SIWZ.

Ustawodawca nie narzuca formy, w jakiej wykonawcy mogą złożyć ofertę. Najczęściej spotykana jest nienazwana umowa konsorcjum obejmująca wewnętrzne warunki współpracy między uczestnikami konsorcjum w celu realizacji konkretnego zamówienia. Inną znaną formą jest zawarcie umowy spółki cywilnej. W istocie jednak wykonawcy mogą zawrzeć dowolne porozumienie regulujące współpracę.

Dla wykonawców składających ofertę wspólnie stosuje się takie same przepisy, jak dla indywidualnie występującego wykonawcy. Jednakże godnie z art. 23 ust 5. PZP Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Co to właściwie oznacza?

Po pierwsze wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą indywidualnie wykazać brak podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1. i 5 PZP. Każdy podmiot musi więc wykazać, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem zakazującym mu uczestniczenia w postępowaniu, czy wykazywać niekaralność podmiotów zarządzających (np. członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów itp.). Ponadto, jeżeli zamawiający określi w SIWZ inne podstawy wykluczenia (w oparciu o art. 24 ust 5 PZP). każdy członek konsorcjum musi przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2013 r. – KIO 2876/12).

W przypadku warunków udziału w zamówieniu potencjał finansowy, ekonomiczny, techniczny członków konsorcjum sumuje się. Dzięki temu, w zamówieniach mogą uczestniczyć podmioty, które samodzielnie nie byłyby w stanie złożyć oferty. Nie wszystkie warunki udziału są jednak podzielne. Przykładem może być wymóg wykazania płynności finansowej. W związku z tym nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawodawca umożliwił zamawiającemu określenie innych warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjów i dla wykonawców składających ofertę samodzielnie. Może to nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

  • ustanowienie szczególnych warunków jest obiektywnie uzasadnione;
  • przemawia za tym charakter zamówienia;
  • wprowadzony warunek jest proporcjonalny;
  • szczególne warunki zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentacji przetargowej.

W drugiej części artykułu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej, a także dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

1 Komentarz

  1. […] Zamawiający może określić inne warunki udziału wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o ile jest to uzasadnione Szerzej o tym w artykule: Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *