Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1
Marzec 19, 2018
Szkolenie z zamówień publicznych
Kwiecień 6, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2

Zamawiający może określić inne warunki udziału wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o ile jest to uzasadnione Szerzej o tym w artykule: Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1.

Poniżej skupimy się już na poszczególnych warunkach udziału.

Zdolność finansowa i ekonomiczna

Istnieje możliwość łączenia niektórych kryteriów weryfikujących zdolność finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, np. sumowanie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. Jak jednak oceniać płynność finansową konsorcjum? Sumowanie nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. W orzecznictwie KIO przyjęło się stanowisko, że wystarczające jest, by tylko jeden z konsorcjantów spełniał warunki finansowe i ekonomiczne. Nie zawsze jednak jest to adekwatne do potrzeb konkretnego zamówienia. Dlatego też w tym zakresie będzie mogło mieć zastosowanie określenie innych warunków dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

Posiadanie odpowiednich uprawnień

Ta kwestia nie została wprost opisana w ustawie PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. W konsekwencji, należałoby uznać, że w każdym przypadku indywidualnie należałoby uwzględniać charakter zamówienia. Co to właściwie oznacza?

Powszechnie przyjęto, że jeżeli jeden członek konsorcjum posiada wymagane przez zamawiającego uprawnienia to całe konsorcjum spełnia wymogi zamówienia. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 kwietnia 2013 r. (KIO 668/13) Zdaniem Izby wystarczającym jest, gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie wykonywał działalność wymagającą zezwolenia albo licencji, legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami, aby uznać, że całe konsorcjum spełnia powyższy warunek i nie podlega wykluczeniu, nawet w sytuacji, gdy inni członkowie konsorcjum stosownych uprawnień nie posiadają. Przyjęcie odmiennego wniosku przeczyłoby istocie konsorcjum, które z reguły zawiązywane jest w celu połączenia potencjałów celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Nie jest to jednak bezwarunkowe. W naszej ocenie istnieją przypadki zamówień, które ze względu na ich charakter i niepodzielność, wymagają posiadania odpowiednich uprawnień przez wszystkich uczestników konsorcjum równocześnie. Przykładem mogą być zamówienia na świadczenie usług ochrony fizycznej, do której wykonywania wymagana jest odpowiednia koncesja. W sytuacji gdy przedmiotem zamówienia są jedynie te usługi trudno wyobrazić sobie akceptację stanowiska, że tylko jeden z konsorcjantów może posiadać wymagane uprawnienia. Jeżeli jednak w ramach zamówienia wykonawca powinien wykonać inne usługi czy roboty nie wymagające właściwych zezwoleń, nic nie stoi na przeszkodzie by tylko jeden z konsorcjantów posiadał stosowne uprawnienia.

Wymagane doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu muszą być: związane z przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej części zamówienia) i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, zostać opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz innych dokumentach przetargowych i nie naruszać prawa. Wystarczy, że jeden z konsorcjantów spełnia wymogi co do doświadczenia. W takiej sytuacji można mówić o spełnieniu wymogu przez całe konsorcjum. Wydaje się oczywistym, że nie można sumować doświadczeń kilku członków konsorcjum, gdyż nie spełniłoby to istoty warunku udziału w postępowaniu. Ważne jest również by posiadane przez konsorcjanta doświadczenie było rzeczywiste. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-387/14 w sprawie Esaprojekt, uznał, że nie stanowi automatycznie doświadczenia danego wykonawcy projekt, który realizował on jako członek konsorcjum. Doświadczenie należy oceniać w kontekście rzeczywiście wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, na które wykonawca się powołuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *