RODO a zamówienia publiczne

Szkolenie z zamówień publicznych
Kwiecień 13, 2018
Odmowa dostępu do informacji publicznej – środki odwoławcze
Maj 7, 2018

RODO A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Bieżący rok jest przełomowy nie tylko w związku z licznymi zmianami w ustawie o prawie zamówień publicznych (PZP), ale także w związku z rewolucją w zakresie ochrony danych osobowych. Większość podmiotów już słyszała o RODO czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, który jest aktem prawnym instytucji Unii Europejskiej.

Do początku obowiązywania RODO zostało już tylko kilkadziesiąt dni. Czy RODO oznacza również zmiany w zamówieniach publicznych? Jak akt ten wpłynie na ustawę PZP ?

Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, odwołamy się do preambuły RODO, która już w motywie 78 wskazuje, że: „zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy też brać pod uwagę w przetargach publicznych”.

Jak ma się to do naczelnej zasady dotyczącej przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jaką jest zasada jawności postępowania ?

Otóż zgodnie z art. 8 ustawy PZP Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w PZP.  Na gruncie zamówień publicznych niejednokrotnie będziemy mieć do czynienia z udostępnianiem danych osobowych np. w trakcie publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego, podczas publicznego otwarcia ofert, czy też udostępniania informacji na stronie internetowej.

W każdej zatem takiej sytuacji konieczna będzie indywidualna analiza przepisów RODO.

Kluczowy na tle zagadnienia jest fakt, że RODO dotyczy wyłącznie danych osobowych osób fizycznych, nie ma zatem zastosowania względem danych osobowych osób prawnych.

Nowe obowiązki dla Zamawiającego i Wykonawcy wynikające z RODO

Wpływ RODO na zamówienia publiczne wiąże się także z bardzo ważną kwestią w zakresie obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także w trakcie samej już realizacji umowy.

Zamawiający w planowanych postępowaniach powinni zadbać o przygotowanie dokumentacji przetargowej nie tylko zgodnie z PZP ale także zgodnie z RODO.

Ponieważ sama ustawa PZP nie reguluje tej kwestii, sięgamy więc znów do RODO.  Aktualnie na Zamawiającym będzie ciążył obowiązek, aby zobowiązać Wykonawcę, któremu zostaną powierzone dane osobowe w ramach wykonywania zamówienia, do przetwarzania ich zgodnie z RODO.  Wykonawca zatem musi dawać gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dotyczą.

Zamawiający zatem, już w fazie przygotowywania postępowania, jeszcze przed podpisaniem umowy, powinien zaplanować mechanizmy pozwalające na weryfikację Wykonawców pod tym kątem.

Zamawiający jako administrator danych osobowych będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenia z tym związane. Zgodnie z RODO administracyjna kara pieniężna jest w tym przypadku bardzo dotkliwa i może wynosić do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Podsumowanie

Warto zwrócić uwagę, że Urząd Zamówień Publicznych (przed wejściem w życie RODO) wyjaśniał w Biuletynie Zamówień Publicznych, że  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, nie przewidując m.in. obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Opinia ta wydaje się, że częściowo zachowa na aktualności, nie mniej podkreślić należy że tam gdzie przetwarzanie danych osobowych nie będzie wynikać wprost z ustawy PZP, tam będzie się aktualizować obowiązek ochrony danych osobowych w oparciu o RODO.

Wraz z początkiem obowiązywania RODO (25 maja 2018 r.) nadchodzi zatem czas istotnych zmian także dla zamówień publicznych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na blogu.

1 Komentarz

  1. […] ochronie danych osobowych (tzw. RODO), pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach, dostępnych tutaj i tutaj. W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona jedynie tematyka związana z ochroną i […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *