Zamówienia poniżej kwot progowych

Odmowa dostępu do informacji publicznej – środki odwoławcze
Maj 7, 2018
RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy…
Czerwiec 4, 2018

Zamówienia poniżej kwot progowych

Nie zawsze mówiąc o zamówieniach mamy do czynienia z zamówieniami publicznymi, czyli takimi w których stosujemy Prawo zamówień publicznych. Podstawowym progiem stosowania ustawy PZP jest wartość zamówienia powyższej 30 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu, w oparciu o średni kurs euro[1] – 129.351, 00 zł. Ustawa przewiduje sytuacje w których zastosowanie będą miały wyższe progi. W szczególności, będzie to miało miejsce w przypadku stosowania PZP przez podmioty prywatne (zobowiązane do stosowania ustawy) oraz w przypadku zamówień na usługi społeczne. Ustawa przewiduje również inne np. przedmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP.

Wykonawcy bardzo często nie rozróżniają zamówień publicznych od zamówień w których nie stosujemy PZP. Co musimy więc zrobić?

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować udostępnioną dokumentację. Zwykle od razu pod nazwą zamówienia znajduje się informacja:

1)

„SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego”

2)

„Postępowanie  o udzielenie  zamówienia   prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych”

3)

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”

W pierwszych dwóch przypadkach mamy do czynienia z zastosowaniem PZP – zamawiający w postępowaniu odniósł się do trybu stosowanego w postępowaniu lub wskazał konkretną podstawę prawną. W trzecim przypadku została jedynie informacja, że zamówienie nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP, który stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów o wartości poniżej 30 tyś. €.

Gdy ustawa PZP nie ma zastosowania…

Skoro wiemy już, że w naszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa PZP, bardzo często pojawiają się wątpliwości co wolno w takim postępowaniu, a czego nie. Zamówienia w których nie ma zastosowania PZP mogą być przeprowadzane w oparciu:

  1. Wyłącznie o dokumentację przetargową udostępnioną przez Zamawiającego dla konkretnego postępowania. W takiej sytuacji wszelkie warunki postępowania zawarte są w danej dokumentacji. Jeżeli czegoś nie ma – nie możemy szukać analogi w ustawie PZP, szukamy rozwiązań na gruncie prawa cywilnego.
  2. Zamawiający bardzo często publikują w BIP regulamin udzielania zamówień w których nie stosuje się ustawy PZP. W takiej sytuacji, wykonawca powinien zapoznać się i działać w oparciu o udostępniony SIWZ oraz ogólny regulamin zamawiającego.
  3. Może się również zdarzyć (choć jest to niespotykana sytuacja), że pomimo, że w danym postępowaniu nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP, to zamawiający ogłosi jej stosowanie. Należy zauważyć, że karane jest jedynie udzielanie zamówień bez zastosowania ustawy, gdy jest to wymagane. Stosowanie ustawy, gdy ustawa do tego nie zobowiązuje, jest dopuszczalne, choć wymagające dodatkowego wysiłku zamawiającego.

Postępowania, w których nie mamy zastosowania ustawy PZP są znacznie mniej sformalizowane – zarówno zamawiający, jak i wykonawcy działają w oparciu o regulacje określone przez zamawiającego i przy zachowaniu ogólnych warunków prawa cywilnego. Zamawiającego ograniczają jedynie zasady dysponowania środkami publicznymi. Ma to jednak swoje minusy – wykonawca nie ma możliwości skorzystania z środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą, a dyscyplinowanie zamawiającego jest możliwe jedynie przy użyciu ogólnych narzędzi.

O tym w jaki sposób można próbować wpłynąć na decyzje i zachowania zamawiającego, szerzej w kolejnej części wpisu.

 

[1] Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *