XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy…
Czerwiec 4, 2018
Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego
Czerwiec 27, 2018

XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

W dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się coroczna konferencja poświęcona kierunkom zmian prawa zamówień publicznych. W tym roku w głównej mierze skupiono się na nowej koncepcji zamówień publicznych, opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zeszłym tygodniu.

Konferencja została podzielona na pięć części:

  1. Cele i zasady Prawa zamówień publicznych;
  2. Efektywność zamówień publicznych;
  3. Innowacyjność zamówień publicznych;
  4. Wsparcie MŚP;
  5. Polityka zakupowa państwa.

Najważniejsze, moim zdaniem, postulaty przedstawione na sympozjum dotyczyły:

  • Celów zamówień publicznych

Wiele czasu zostało poświęcone dyskusji, jaką rolę powinny pełnić zamówienia publiczne w Polsce. W głównej mierze chodzi o określenie, czy zamawiający powinni dokonywać zamówień pod kątem ekonomicznym, czy jednak zamówienia powinny być wykorzystywane do realizacji celów społecznych, środowiskowych i rozwoju innowacji.

W tym kontekście została poruszona koncepcja rozwoju polityki zakupowej państwa i wprowadzenia centralnego zamawiającego, którego zadaniem będzie określenie kierunków inwestycji.

  • Środków odwoławczych

Zdaniem wielu uczestników KIO powinna orzekać w składzie trzyosobowym. Ponadto konieczne jest obniżenie wysokości opłaty od skargi do sądu okręgowego. Aktualna opłata w znaczący sposób ogranicza prawo do rozpoznania sprawy w II instancji. Planowane jest również wyznaczenie 1-4 sądów okręgowych w Polsce do rozpoznawania skarg. Proponowane zmiany mają zapewnić większą jednolitość orzeczeń.

  • Podniesienia jakości udzielanych zamówień

W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na niski poziom kwalifikacji osób biorących udział w przygotowaniu zamówień publicznych. W tym celu proponowano utworzenie akademii zamówień publicznych i zobowiązanie pracowników do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych.

Zaproponowano również wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dialogu technicznego przed każdym postępowaniem na roboty budowlane powyżej progów unijnych. Wprowadzenie takiego obowiązku zapewniłoby lepsze dopasowanie zamawianych robót do potrzeb zamawiającego i wyższy poziom dokumentacji postępowania.

dialog techniczny – rozmowy prowadzone na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego z potencjalnymi wykonawcami w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy zgodnego z zapotrzebowaniem zmawiającego i wykonawcy

  • Wsparcia MŚP

Dużo uwagi poświęcono również wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Naczelne zmiany dotyczyły możliwości zastrzeżenia części zamówień do wyłącznej realizacji przez MŚP oraz wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części. Zaproponowano również zapewnienie mikroprzedsiębiorstwom zaliczek na realizację zamówienia.

Powyższe propozycje mogą mieć duże znaczenie dla zamówień publicznych, nie są to jednak zmiany rewolucyjne, o których mówiono w kontekście wdrażania dyrektywy klasycznej w 2016 r. Miejmy jednak nadzieję, że zmiany pójdą w dobrym kierunku, a nowa ustawa będzie krótsza i bardziej przejrzysta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *