Kontrola zamówień – część 2

Kontrola udzielania zamówień cz.1
Lipiec 10, 2018
Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego
Lipiec 31, 2018

Kontrola zamówień – część 2

Kolejna część wpisu obejmuje środki kontroli przez organy, które nie zostały stricte powołane do zajmowania się zamówieniami, a ich kompetencje wynikają z przeprowadzania kontroli w innym zakresie (np. finansowym). Co do zasady wyniki kontroli takich organów nie wpływają na sytuację zamawiającego wprost, a stają się podstawą do ukarania w innym postępowaniu.

I. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uprawnienia kontrolne w zakresie zamówień publicznych ma również Najwyższa Izba Kontroli. Jest ona odpowiedzialna m.in. za kontrolę organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych

Zakres kontroli:

  1. Podmioty prywatne korzystające ze środków publicznych = legalność i gospodarność;
  2. Jednostki samorządu terytorialnego = legalność, gospodarność, rzetelność;
  3. Pozostałe podmioty = legalność, gospodarność rzetelność, celowość.

Uprawnienia kontrolne posiadają również regionalne izby obrachunkowe, które odpowiedzialne są za kontrole w gminach, powiatach i województwach oraz w ich związkach. RIO przeprowadza:

  • kontrolę kompleksową – min. raz na 4 lata;
  • problemową – dotyczącą pewnego zagadnienia, np. zamówień;
  • doraźną -najczęściej na wniosek organu ścigania.

II. Kontrola Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi. W tym zakresie podmiotem kontroli mogą być również instytucje publiczne.

W przypadku zamówień publicznych wniosek o wszczęcie postępowania kontrolnego do US powinien zostać skierowany w przypadku nadużyć finansowych lub podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracowników zamawiającego (np. przyjęcie korzyści majątkowej).

  III. Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Może również wystąpić sytuacja w której konieczne będzie skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK. Dotyczy to w szczególności podejrzenia wystąpienia zmowy przetargowej, zarówno pomiędzy wykonawcami jak i wykonawcą, a zamawiającym. Jedną z kompetencji Prezesa UOKiK jest prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.

Na stronie UOKiK można znaleźć informacje o sposobie zgłaszania zmowy:

http://konkurencja.uokik.gov.pl/zglos-zmowe-przetargowa/

IV. Kontrola jednostki nadrzędnej

Kontrola jednostki nadrzędnej będzie miała szczególne znaczenie w przypadku naruszeń w postępowaniach realizowanych ze środków unijnych Na przykład, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Minister Inwestycji i Rozwoju jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej.

W przypadku projektów unijnych, zamawiającym grozi również możliwość nałożenia korekty finansowej, co w znacznej mierze zwiększa skuteczność kontroli.

Jak widać system ten jest w znacznej mierze rozproszony. Środowisko prawnicze zwraca uwagę na konieczność ujednolicenia systemu kontroli. Wydaje się jednak, że ze względu na fakt, że zamówienia obejmują wiele różnych dziedzin – nie będzie to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *