Sierpień

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk

Sierpień 31, 2018

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie – analiza wyroku WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. W trakcie udzielania zamówienia publicznego co do zasady niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. Wyjątkiem od tej zasady są ściśle określone okoliczności wymienione w art. 144 PZP, przy czym niestety, ale żadna z przewidzianych okoliczności nie uwzględnia przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy termin ten został określony poprzez wskazanie konkretnej daty (nie jest zależny od terminu zawarcia umowy). Wprawdzie przepisy wprost tego nie wskazują, oferta powinna zostać wybrana w terminie związania ofertą. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: […]
Sierpień 23, 2018

Czy ktoś słyszał o eKatalogach?

Czy ktoś słyszał o eKatalogach? Na ostatniej konferencji Urząd Zamówień Publicznych szeroko promował Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów. Platforma jest dostępna pod adresem www.ekatalogi.uzp.gov.pl Jako, że wiele ostatnio się dzieje w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, byłam przekonana, że jest to kolejne tymczasowe rozwiązanie. Okazało się jednak, że jest to bezpłatna strona, do przeprowadzania postępowań poniżej progów stosowania ustawy PZP, tj. poniżej 418 000 Euro w przypadku zamawiających sektorowych 30 000 Euro  w pozostałych przypadkach. Zamawiający mogą na niej umieszczać informacje o potrzebnych produktach lub usługach, natomiast wykonawcy mogą oferować sprzedaż swoich produktów. Celem platformy było zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Pomysł dobry. Zaciekawiona weszłam na stronę zorientować się jak to wszystko funkcjonuje. Otwieram zakładkę nabory, ustawiam kolejność od najnowszego i … […]
Sierpień 16, 2018

miniPortal

miniPortal Dzisiaj krótko o elektronizacji zamówień. Urząd Zamówień Publicznych, we współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji, pracuje nad stworzeniem portalu umożliwiającego komunikację elektroniczną uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Portal ma się stać tymczasowym rozwiązaniem dla wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych. elektronizacja zamówień Tak jak już pisaliśmy wcześniej 18 października ma dojść do pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Już wiadomo jednak, że pełna elektronizacja będzie dotyczyła jedynie postępowań powyżej progów unijnych. W pozostałym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, pełna elektronizacja zamówień nastąpi najwcześniej 1 stycznia 2020 r. założenia miniPortalu Projekt Urzędu Zamówień Publicznych zakłada, że przy […]
Sierpień 7, 2018

Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania

Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej można wnieść w przypadku działania lub zaniechania czynności do których zamawiający był zobowiązany, niezgodnego z przepisami ustawy PZP, tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza progi unijne. W pozostałych zamówieniach publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych enumeratywnie wymienionych w ustawie PZP. Od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w oparciu o art. 180 ust 2 zaskarżyć można również opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Ta ostatnia podstawa ma istotne znaczenie dla wykonawców. Zgodnie z przewidywaniami wprowadzona zmiana art. 180 ustawy PZP miała za zadanie umożliwić wykonawcom zaskarżenie, nie tyle wykluczenia odwołującego lub odrzucenia jego oferty, lecz również czynności wyboru innej […]