Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania

Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego
Lipiec 31, 2018
miniPortal
Sierpień 16, 2018

Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej można wnieść w przypadku działania lub zaniechania czynności do których zamawiający był zobowiązany, niezgodnego z przepisami ustawy PZP, tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza progi unijne.

W pozostałych zamówieniach publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych enumeratywnie wymienionych w ustawie PZP. Od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w oparciu o art. 180 ust 2 zaskarżyć można również opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Ta ostatnia podstawa ma istotne znaczenie dla wykonawców.

Zgodnie z przewidywaniami wprowadzona zmiana art. 180 ustawy PZP miała za zadanie umożliwić wykonawcom zaskarżenie, nie tyle wykluczenia odwołującego lub odrzucenia jego oferty, lecz również czynności wyboru innej oferty. Najlepiej będzie wyjaśnić to na przykładzie.

Przykład:

Spółka X i Y startowały w postępowaniu. Żaden z wykonawców nie został wykluczony, a oferty nie zostały odrzucone, pomimo, że wobec spółki Y istniały podstawy wykluczenia, czego Zamawiający nie zauważył. Oferta spółki Y uzyskała najwyższą ocenę i została wybrana jako najkorzystniejsza.

W tej sytuacji Spółka:

  • w przypadku przepisów sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. nie mogła w żaden sposób zaskarżyć czynności zamawiającego, gdyż podstawą mogło być wyłącznie ewentualne wykluczenie spółki X (odwołującego) lub odrzucenie jego oferty.
  • po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r., spółka x mogła wnieść odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, tj. na brak wykluczenia spółki Y pomimo zaistnienia przesłanek.

Pierwsze orzeczenia KIO w tym zakresie negowały jednak ten sposób interpretacji art. 180 ustawy PZP. KIO przyjęła wąskie rozumienie wyboru najkorzystniejszej oferty, i uznała, że po nowelizacji możliwe jest zaskarżenie jedynie samej czynności oceny oferty spółki Y zgodnie z kryteriami oceny ofert (np. nieprawidłowe podliczenie punktów lub uznanie spełnienia pewnego kryterium). Czynności poprzedzające czynność wyboru, tj. wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty, nie mogły być podstawą do wniesienia odwołania. Taka interpretacja prowadziły do sytuacji, w której naruszenia, mające istotny wpływ na przebieg postępowania nie mogły być w żaden sposób zaskarżone. Oczywistym jest, że spółka Y, nie wniosłaby odwołania w przypadku, gdy istniały w stosunku do niej podstawy wykluczenia, a zamawiający tego nie uwzględnił.

Kierunek zmian

Przełomem stał się rok 2017 r., którym zmienił się kierunek interpretacji i uznano, że wybór najkorzystniejszej oferty należy rozumieć szeroko, tj. z uwzględnieniem podstaw wykluczenia i odrzucenia oferty. Takie stanowisko zostało przyjęte, m. in. przez SO w Warszawie w wyr. z 6.6.2017 r., VI Ca 365/17, Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Ga 1517/16 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Ostatecznym potwierdzeniem zmiany wykładni stały się dwa wyroki Sądu Najwyższego III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17 z 17 listopada 2017 r., w którym wskazano, że „Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.”

Konkursy na realizację zamówień w których nie stosujemy ustawy PZP

Omawiany problem może mieć również zastosowanie w przypadkach, gdzie wprawdzie nie mamy do czynienia ze stosowaniem ustawy PZP, natomiast praktyka stosuje rozwiązania wypracowane w zamówieniach publicznych. Przykładem może być postępowanie konkursowe finansowane z funduszy unijnych. Zgodnie z wytycznymi takich konkursów i zasadami ich przeprowadzania, nie stosuje się ustawy PZP. Jednakże, ocena projektów, a później możliwość wniesienia „odwołania” w konkursach bardzo często ma podobną konstrukcję do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy korzystać z dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanych na gruncie analogicznych przepisów ustawy PZP, zarówno w zakresie samego postępowania konkursowego i odwoławczego, jaki również samego wykonania projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *