Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie

Czy ktoś słyszał o eKatalogach?
Sierpień 23, 2018
Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL
Wrzesień 19, 2018

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie – analiza wyroku WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r.

W trakcie udzielania zamówienia publicznego co do zasady niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. Wyjątkiem od tej zasady są ściśle określone okoliczności wymienione w art. 144 PZP, przy czym niestety, ale żadna z przewidzianych okoliczności nie uwzględnia przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy termin ten został określony poprzez wskazanie konkretnej daty (nie jest zależny od terminu zawarcia umowy).

Wprawdzie przepisy wprost tego nie wskazują, oferta powinna zostać wybrana w terminie związania ofertą. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 217/15 stwierdziła, że: „Wybór oferty najkorzystniejszej winien być dokonany wyłącznie w okresie związania ofertą przez danego wykonawcę. Stan związania ofertą to element konstytutywny oferty.”

W tej sytuacji należy zadać sobie pytanie, czy istnieje jednak możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia, jeżeli taka zmiana nie była przewidziana w SIWZ.

Co do zasady zmiana terminu jest zmianą istotną, natomiast każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę, czy zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.

Patrz: WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r.

Niezasadne jest założenie, że każda zmiana terminu realizacji umowy jest zmianą na tyle istotną/znaczącą/doniosłą, że inny wykonawca, mógłby złożyć ofertę (por. wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., sygn. II GSK 2143/13). Konieczne jest rozważenie znaczenia wprowadzonej zmiany dla realizacji celu umowy. W podobnym duchu wypowiadał się NSA w powołanym przez skarżącą wyroku z dnia 5 lutego 2014 r. o sygn. akt II GSK 1918/12 oraz w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Zamówień Publicznych.

W związku z tym w każdym indywidualnym przypadku konieczne jest dokonanie oceny, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji. W tym celu konieczne jest zweryfikowanie:

  1. Czy zmiana terminu wpłynęłaby na uprzywilejowanie jednego wykonawcy?

Zgodnie z przytoczonym już orzeczeniem WSA, w przypadku, gdy doszło do przedłużenia postępowania, zmiana terminu wykonania zamówienia byłaby zasadna w stosunku do każdego wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. Nie mamy więc do czynienia z uprzywilejowaniem jednego wykonawcy.

Patrz: WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r.

W tym względzie Sąd podziela pogląd wyrażony w skardze, iż zasadom p.z.p. nie sprzeciwiają się takie zmiany umowy, których przyczyny w takim samym są uzasadnione w stosunku do każdego wykonawcy, który zostałby wybrany i z tego względu nie oznaczają preferencji żadnego z nich. Jak podkreśla strona skarżąca, przedłużające się postępowanie przetargowe uzasadniało zmianę terminu realizacji zadania niezależnie od tego, który podmiot zostałby wybrany w wyniku przetargu, podczas gdy o samym wyborze decydowała wyłącznie oferowana cena.

  1. Czy termin był istotny dla oceny ofert?

Przy ocenie możliwości przesunięcia terminu konieczne jest również zweryfikowanie, czy termin miał istotny wpływ na treść ofert. WSA wskazał, że w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia nie stanowi jednego z kryteriów oceny ofert, zmiana tego terminu nie powinna ograniczyć kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie.

Podsumowanie

Przytoczony wyrok KIO daje możliwość wykonawcom ubiegania się o wydłużenie terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W omawianym przypadku, będącym podstawą do wydania orzeczenia doszło do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 9 miesięcy, podczas, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia przedłużyło się o okres 3 miesięcy. Wydłużenie terminu realizacji nie było proporcjonalne do okoliczności, która na tą sytuację wpłynęła.

Istnieje więc szansa, że w pewnych okolicznościach, będzie możliwe wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Należy jednak badać każdy taki przypadek indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *