Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie
Sierpień 31, 2018
Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy
Wrzesień 23, 2018

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL

Negocjacje bez ogłoszenia jest to szczególny tryb, który pozwala na udzielenie zamówienia tylko wybranym przez zamawiającego podmiotom.

W związku z tym, że krąg podmiotów w takim przypadku został znacząco ograniczony, ustawodawca określił szczegółowe przesłanki co do stosowania tego trybu. Nie przeszkodziło to jednak Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (GITD) i jego wykonawcy – Instytutowi Łączności, do zastosowania tego trybu w postępowaniach dotyczących obowiązków wynikających z poboru elektronicznych opłat viaTOLL.

Trochę teorii…

Zamawiający może skorzystać z omawianego trybu wyłączenie w czterech przypadkach:

  • w poprzednim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
  • został przeprowadzony konkurs;
  • zamówienie dotyczy dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, rozwojowych, itp.;
  • ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć.

Tryb ten powinien mieć więc być stosowany tylko w szczególnych przypadkach.

W praktyce…

W tym kontekście sprawa udzielenia zamówienia przez GITD w trybie negocjacji bez ogłoszenia budzi wątpliwości.

Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazano obowiązki pobierania opłat elektronicznych na GITD, z możliwością powierzenia obowiązków również innym podmiotom. Dnia 3 listopada 2018 r. nastąpi przejęcie obowiązków GDDKiA w zakresie zarządzania systemem viaTOLL. Tym samym GITD miał 11 miesięcy na podjęcie działań związanych z zapewnieniem sobie możliwości przejęcia obowiązków.

Umowa z wykonawcą została podpisana 28 sierpnia 2018 r. Zamawiający ogłosił, że doszło do jej zawarcia po przeprowadzeniu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Jako przyczynę, wskazano pilną potrzebę zamawiającego. Co ciekawe, wykonawca również postanowił przeprowadzić negocjacje bez ogłoszenia w celu pozyskania dalszych podwykonawców, a oferty w tym postępowaniu zostały złożone przed podpisaniem umowy z GITD. Czy to oznacza, ze Instytut Łączności wiedział, ze pozyska zamówienie? Należy przy tym pamiętać, że przed złożeniem ofert, konieczne było przygotowanie pełnej dokumentacji, SIWZ oraz przeprowadzenie samych negocjacji…

Reasumując, nie sposób nie zauważyć licznych kontrowersji w opisanej wyżej procedurze przejęcia systemu elektronicznego poboru opłat przez GITD.  Uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz prawidłowość udzielonego zamówienia podlega aktualnie ocenie Urzędu Zamówień Publicznych.  O wynikach tego postępowania będziemy informować na bieżąco na blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *