Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL
Wrzesień 19, 2018
Numer dziennika ustaw ma znaczenie
Październik 8, 2018

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Realizacja projektów POPC wymaga w pewnych przypadkach przeprowadzenia przez przedsiębiorcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zadanie bardzo trudne. Pierwsze wątpliwości budzi już samo ustalenie, czy w danym przypadku niezbędne jest stosowanie ustawy PZP.

Szerzej o tym było w http://okablowani.pl/stosowanie-ustawy-pzp-w-ramach-realizacji-projektu-z-srodkow-ue/

Ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie w naszym postępowaniu, to jednak dopiero pierwszy problem. Prawda jest taka, że podmiot prywatny zwykle nie ma żadnego doświadczenia przy realizacji zamówień publicznych. Przez to przedsiębiorcy popełniają błędy. Skutki mogą być wyjątkowo dotkliwe, gdyż w przypadku realizacji projektu każde zamówienie jest dokładnie weryfikowane pod kątem legalności, a każde naruszenie może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej… w wysokości nawet do 100 % dofinansowania.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo  związanych z udzielaniem zamówień, określa zasady określania wysokości korekt w przypadku poszczególnych naruszeń przy udzielaniu zamówienia publicznego. Załącznik do tego rozporządzenia wskazuje konkretne stawki korekt.

Przedsiębiorcy popełniają najczęściej następujące błędy przy realizacji zamówień publicznych:

 1. naruszenie zasady konkurencyjności w opisie przedmiotu zamówienia;
 2. niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu;
 3. niewłaściwe określenie kryteriów oceny ofert;
 4. błędy w postępowaniu;
 5. niedopuszczalna modyfikacja umowy z wykonawcą;
 6. dzielenie zamówienia na części;
 7. zastosowanie niewłaściwego trybu.

W dzisiejszym wpisie omówimy pierwszą sytuację. W kolejnych omówię kolejne błędy zamawiających.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP:

 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Oznacza to, że dokumentacja przetargowa nie może wskazywać na konkretny produkt lub źródło. Nie jest dopuszczalne wskazanie producenta produktu, lub stworzenie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, by po jego opisie można było zidentyfikować konkretny produkt. Tworząc opis przedmiotu zmówienia, Zamawiający określa swoje potrzeby. Wskazanie konkretnego produktu w OPZ powoduje wyeliminowanie z postępowania innego wykonawcy, którego produkt spełniałby potrzeby zamawiającego. Takie ograniczenie konkurencji w postępowaniu jest niezgodne z ustawą PZP.

Jeżeli wykonawca zna jedynie jeden produkt, który spełnia jego potrzeby, może on podać jego nazwę z określeniem „lub równoważny”. Zasada ta nie ma jednak charakteru absolutnego. W orzecznictwie wskazuje się na konieczność określenia zakresu równoważności.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną dla rzeczywistego dopuszczenia równoważności produktów, nie jest wystarczające samo użycie sformułowania „lub równoważny”. Konieczne jest zatem użycie sformułowań uściślających wymagania, poprzez podanie wymogów i parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności oferowanych urządzeń czy sprzętu[1].

Ponadto, dokumentacja musi być jasna, przejrzysta i precyzyjna, tak, by każdy wykonawca, po zapoznaniu się z nią, wiedział dokładnie w jaki sposób ma wykonać zamówienie. Za każdym razem zamawiający powinien zadać sobie pytanie, czy dokumentacja zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny zamówienia, przygotowania poprawnej oferty i prawidłowej realizacji zamówienia. Jest to szczególnie istotne, gdyż późniejsza modyfikacja umowy, może okazać się niemożliwa.

Popełnienie powyższych błędów może skutkować nałożeniem korekt lub pomniejszeń od 5% do 25 % wartości dofinansowania.

W kolejnych artykułach zostaną omówione kolejne, błędy najczęściej popełniane przez zamawiających.

[1] Uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r., KIO/KD 35/14

4 Komentarze

 1. […] Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy […]

 2. […] Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *