Podział zamówienia na części – realizacja projektu unijnego

Jak zabezpieczyć dokumentację przetargową przed jej udostępnieniem w trybie informacji publicznej?
Kwiecień 30, 2019
Doświadczenie wykonawców, którzy w ramach konsorcjum ubiegają się o realizację zamówienia
Maj 31, 2019

Podział zamówienia na części – realizacja projektu unijnego

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dopuszczają możliwość podziału zamówienia na części. Zgodnie z pkt 6.5.11. w przypadku udzielania  zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych,  celowościowych),  wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

Wytyczne nie określają jednak szczegółowo zasad dzielenia zamówienia na części, tak jak robi to ustawa PZP.

Zgodnie z ustawą PZP, przyjmuje się, że obowiązkiem zamawiającego jest podział zamówienia na części. Wprawdzie art. 36aa ustawy PZP wskazuje, że zamawiający może dokonać podziału, to analiza całej ustawy oraz Dyrektyw w obszarze zamówień publicznych wskazuje, że w pewnych okolicznościach niedokonanie podziału zamówienia może wpłynąć na ograniczenie konkurencji postępowania, co prowadzi do naruszenia ustawy PZP. Taką interpretację potwierdza również treść art. 96 ustawy PZP, który zobowiązuje zamawiającego do wyjaśnienia w protokole postępowania, dlaczego zrezygnował on z podziału zamówienia na części.

Przykładowe przyczyny rezygnacji z podziału zamówienia na części zostały określone w motywie 78 Dyrektywy klasycznej[1] tj. instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu:

  • jeżeli zobowiązany jest do stosowania ustawy PZP – będzie musiał uzasadnić, dlaczego nie dokonał podziału zamówienia na części;
  • jeżeli będzie realizował zamówienie w oparciu o zasadę konkurencyjności – może według własnego uznania dokonać podziału zamówienia na części.

Zastosowanie art. 6a ustawy PZP

Zgodnie z art. 6a ustawy PZP W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis ten będzie miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy PZP. W pozostałym zakresie, czyli w sytuacji, gdy postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. W takim przypadku Beneficjent nie będzie mógł powołać się na treść art. 6a ustawy PZP.

Podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania postanowień Wytycznych lub ustawy PZP

Pomimo, że kwestia ta była już wielokrotnie poruszana, zwracam uwagę, że wszelkie działania mające na celu uniknięcie stosowania Wytycznych lub ustawy PZP stanowią naruszenie prawa lub umowy o dofinansowanie. Jeżeli którykolwiek z powyższych aktów określa szczególne warunki udzielania zamówień w przypadku zamówień powyżej określonych kwot (np. pkt 6.5.2.1 Wytycznych), podział zamówienia, w celu uniknięcia stosowania przepisów, będzie skutkował nałożeniem korekty. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, Podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego, może skutkować nałożeniem korekty w wysokości do 100 % wydatków kwalifikowalnych. Ewentualnie, korekta może zostać pomniejszona do wysokości 25 %.

Podział zamówienia na części ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony podział zamówienia pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom brać udział w większych projektach, z drugiej strony, zbytnie „rozdrobnienie” zamówienia może utrudnić beneficjentowi jego realizację, w szczególności, gdy projekt wymaga szybkiej realizacji. Dlatego też każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32014L0024

Linki do poprzednich wpisów z serii:

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu

Błędy w kryteriach oceny ofert

Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu postępowania

Niedopuszczalne modyfikacje umowy

1 Komentarz

  1. […] Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dopuszczają możliwość podziału zamówienia na części. Zgodnie z pkt 6.5.11. w przypadku udzielania  zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych,  celowościowych),  wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wytyczne nie określają jednak szczegółowo zasad dzielenia zamówienia na części, tak jak robi to ustawa PZP. Więcej na bezwadium.pl […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *