Korekty finansowe w projektach unijnych – zagadnienia wstępne

Nowelizacja PZP – zmiana sposobu reprezentacji przed KIO
Czerwiec 28, 2019
Procedura nakładania korekt finansowych w projektach unijnych
Wrzesień 6, 2019

Korekty finansowe w projektach unijnych – zagadnienia wstępne

Największą obawą beneficjentów projektów realizowanych w ramach projektów finansowanych z środków unijnych jest otrzymanie korekty finansowej. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że wszystkie umowy o dofinansowanie pozwalają instytucji zarządzającej nakładać korekty w sposób względnie swobodny. Organ powinien mieć uzasadnione podstawy do nałożenia korekty, jednakże w praktyce podstawy te są sporne – w takim przypadku beneficjentowi bardzo trudno jest kwestionować ustalenia organu.

Nie oznacza to jednak, że beneficjent nie jest w stanie, w żaden sposób sprzeciwić się organowi. Jest to trudne i wielokrotnie organ uniemożliwia beneficjentowi ochronę swoich praw, natomiast prawo przewiduje kilka możliwości obrony przed niezasadnym nałożeniem korekty.

W pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie kilku istotnych zagadnień.

Różnica pomiędzy korektą a pomniejszeniem kolejnej płatności

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że organ może zdecydować o nałożeniu korekty lub pomniejszeniu płatności. Zastosowana procedura będzie zależała od tego, na jakim etapie wykonania projektu dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości. Od tego też zależy dalsza możliwość kwestionowania działań organu.

Do pomniejszenia może dojść:

  • przed zakończeniem projektu – w takiej sytuacji instytucja zarządzająca konkursem może dokonać pomniejszenia kolejnych płatności zgodnie z wysokością nałożonej korekty;
  • po zakończeniu projektu – w takim przypadku instytucja zarządzająca może wezwać beneficjenta do zwrotu części dofinansowania.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pomniejszeniem płatności, natomiast po zakończeniu projektu instytucja zarządzająca nakłada korektę. Często jednak w obu przypadkach mówi się potocznie o „nałożeniu korekty”.

Definicje oraz ogólne procedury nakładania korekt zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nieprawidłowość

Dla zrozumienia istoty nakładania korekt ważne jest przeprowadzenie analizy pojęcia „nieprawidłowość”. Ma to istotne znaczenie, ponieważ to właśnie stwierdzenie nieprawidłowości jest podstawą do nałożenia korekty.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.06.210.25), definiuje „nieprawidłowość” jako jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

Oznacza to, że samo stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących realizacji projektu nie decyduje o stwierdzeniu nieprawidłowości. Istotnym elementem stwierdzenia nieprawidłowości jest wykazanie powstałej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej oraz że zachowanie beneficjenta mogłoby spowodować finansowanie nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

Drugi człon definicji nieprawidłowości, jest przez instytucje kontrolujące powszechnie pomijany, co stanowi naruszenie przepisów unijnych.

W kolejnych częściach opisane zostaną działania, jakie może podjąć beneficjent by uniknąć konieczności zwrócenia część dofinansowania.

 

1 Komentarz

  1. […] Największą obawą beneficjentów projektów realizowanych w ramach projektów finansowanych z środków unijnych jest otrzymanie korekty finansowej. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że wszystkie umowy o dofinansowanie pozwalają instytucji zarządzającej nakładać korekty w sposób względnie swobodny. Czy Beneficjent może sprzeciwić się organowi? Odpowiedź znajdziesz w artykule na bezwadium.pl […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *