Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?

Odszkodowanie dla wykonawcy, z którym nie zawarto umowy wskutek naruszenia przepisów p.z.p. przez zamawiającego.
marzec 17, 2021
Nowe progi stosowania p.z.p.
marzec 22, 2021

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, która wprowadziła m.in. pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasadniczo w sytuacji, gdy jakaś ustawa zostaje uchylona, skutkuje to zaprzestaniem jej stosowania. Jednak zarówno zamawiający, jak i wykonawcy składający swoje zastrzeżenia lub roszczenia, muszą mieć świadomość, że nie w każdym przypadku zasadnym będzie odwołanie się do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Kwestia dalszego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z 2004 roku, pomimo jej uchylenia jest regulowana przez Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Jak wynika z ww. aktu, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r., która utraciła moc, stosujemy w następujących przypadkach:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto i nie zakończono przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Przykładowo, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na kanwie uchylonych przepisów ulegało wszczęciu w chwili publikacji ogłoszenia w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej. Jeżeli więc do tak pojętego wszczęcia postępowania doszło przed wejściem w życie nowej ustawy, a więc najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku, to kwestia przeprowadzenia postępowania, jego udzielenia, oraz aspektów pojawiających się na etapie realizacji umowy, jest w całości regulowana przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wniesienia odwołania do KIO na czynność podjętą w takim postępowaniu, podstawę prawną zarzutów mogą stanowić jedynie przepisy uchylonej ustawy.
  2. Umowę w sprawie realizacji zamówienia zawarto przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, albo po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale wskutek postępowań wszczętych na gruncie uchylonej ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli więc umowa została zawarta przed 1 stycznia 2021 roku, lub po tej dacie, ale wskutek postępowania wszczętego przed dniem 1 stycznia 2021 roku, to zastosowanie znajdują jedynie przepisy uchylonej ustawy.

Jest to istotna kwestia, którą wykonawcy powinni mieć na uwadze na etapie realizacji umów, oraz ewentualnych roszczeń zgłaszanych zamawiającemu, np. w zakresie waloryzacji wynagrodzenia. W sytuacji, gdy umowa została zawarta wskutek postępowania, które zostało wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 roku, opierać należy się wyłącznie na ustawie prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, pomimo tego, że została uchylona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *