Nowe progi stosowania p.z.p.

Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?
marzec 19, 2021
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu
marzec 24, 2021

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 p.z.p., przepisy ustawy p.z.p. stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

Jak wynika z ww. regulacji, zamawiający zasadniczo w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa lub stanowi równowartość kwoty 130 000 złotych, zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów p.z.p. Ww. regulacja stanowi novum na gruncie przepisów p.z.p., ponieważ dotychczas próg stosowania p.z.p. wynosił 30 000 euro i podlegał przeliczeniu na złoty na podstawie stawki euro, która co 2 lata była aktualizowana przez Prezesa Rady Ministrów.

W aktualnie obowiązującym p.z.p. próg stosowania jest ustalony w polskiej walucie i co istotne kwota ta nie podlega waloryzacji.

Jest to istotna okoliczność, ponieważ tylko w przypadku postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów p.z.p., wykonawca jest uprawniony do skorzystania z wszelkich instrumentów zawartych w p.z.p., a więc m.in. z możliwości wniesienia odwołania do KIO.

W sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż 130 000 złotych netto, zamawiający nie musi stosować przepisów p.z.p., co może stanowić dla wykonawcy niedogodność w tym sensie, iż wówczas zastosowania nie znajdują przepisy, które obligują zamawiającego do określonego sformalizowanego sposobu działania (jak np. konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ, w przypadku wniesienia ich w ustawowym terminie).

W konsekwencji, nadmienić należy, iż wykonawca w przypadku uznania, iż zamawiający nieprawidłowo odstąpił od stosowania ustawy p.z.p., m.in. w związku z zaniżeniem wartości szacunkowej zamówienia, uprawniony jest do wniesienia odwołania do KIO, ponieważ stosownie do art. 513 pkt 3 p.z.p., odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *