Sposób i forma składania oferty

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu
marzec 24, 2021
Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
marzec 26, 2021

W zakresie sposobu i formy składania ofert w postępowaniu na kanwie nowego prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, doszło do pewnego rodzaju rewolucji. O ile w postępowaniach przeprowadzonych w trybie unijnym, konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej obowiązywała od dnia 18 października 2018 roku (natomiast JEDZ od dnia 18 kwietnia 2018 roku), o tyle w postępowaniach przeprowadzonych w trybach krajowych, zasadniczo jedyną dopuszczalną formą składania ofert była forma pisemna (a więc wymagająca zachowania własnoręcznego podpisu wykonawcy).

Na gruncie nowego p.z.p. w przypadku postępowań powyżej progów unijnych utrzymano obowiązek składania ofert (ewentualnie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz JEDZów w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zakresie postępowań poniżej progów unijnych, tj. postępowań krajowych, również wprowadzono obowiązek komunikacji elektronicznej i składania ofert w postaci elektronicznej. Mianowicie zgodnie z art. 63 ust. 2 p.z.p.:

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W konsekwencji, w postępowaniach krajowych wykonawca ma więcej możliwości co do formy złożenia oferty w porównaniu z postępowaniem unijnym. Mianowicie ofertę oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu można złożyć opatrując ww. dokumenty:

a) ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – forma elektroniczna, a więc tak jak w postępowaniu powyżej progów unijnych;

b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

Ad. a) Forma elektroniczna – kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 781 § 1 k.c., do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dla zachowania formy elektronicznej należy opatrzyć oświadczenie woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym w znaczeniu rozporządzenia eIDAS. Definicja kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarta jest obecnie w art. 3 pkt 12 rozporządzenia eIDAS. Według tego przepisu taki podpis oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Co istotne, podpis kwalifikowany należy nabyć jedynie u jednego z certyfikowanych dostawców, których wykaz można znaleźć na stronie internetowej: https://www.nccert.pl/.

Głównym atutem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest integralność dokumentu, tj. możliwość weryfikacji, czy ktoś nie ingerował w treść dokumentu, już po złożeniu podpisu.

Uwaga!

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r.:

  1. Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu.

Powyższe oznacza, iż jeżeli podpis został złożony w momencie, kiedy certyfikat był ważny, to stwierdzenie upływu ważności certyfikatu już po dokonaniu ww. czynności, tj. w momencie jego weryfikacji jest nieistotne i nie może rodzić względem wykonawcy negatywnych skutków w postaci odrzucenia jego oferty.

Ad. b) podpis zaufany

Podpis zaufany to podpis elektroniczny, który wymaga założenia profilu zaufanego. Założenie go jest bardzo proste i jest możliwe m.in. gdy posiada się internetowe konto bankowe. Instrukcja co do składania podpisu zaufanego zawarta jest poniżej:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Ad. c) podpis osobisty

Już na wstępie wskazać należy, iż podpisem osobistym nie jest własnoręczny podpis wystawcy. Podpisowi osobistemu należy przypisać znaczenie ustawowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r., przez podpis osobisty rozumieć należy zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Przy czym certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego danej osoby. W konsekwencji podpis osobisty jest nierozerwalnie związany z dowodem osobistym i posługiwanie się podpisem osobistym jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dowód osobisty zawiera komentowaną warstwę elektroniczną.

Podsumowanie:

Wykonawca składając jakikolwiek dokument w postępowaniu musi zweryfikować, czy postępowanie jest prowadzone w trybie unijnym, czy krajowym, ponieważ od tego zależy jakim podpisem będzie mógł opatrzyć dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *