Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Sposób i forma składania oferty
marzec 26, 2021
Formaty składanych plików
marzec 29, 2021

I. Forma i wysokość wadium

W nowym p.z.p. zmianie uległa również kwestia formy oraz sposobu składania wadium. W odróżnieniu od uchylonej ustawy żądanie złożenia wadium w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na gruncie nowej ustawy zawsze stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek (również w postępowaniach w trybie unijnym).

Zmianie uległa również wysokość wadium jakiego może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

 1. postępowanie w trybie unijnym – 3% wartości zamówienia (bez zmian);
 2. postępowanie w trybie krajowym – 1,5% wartości zamówienia.

Co istotne w świetle art. 98 ust. 10 p.z.p., wadium w formie innej niż pieniężna przed upływem terminu składania ofert należy złożyć w oryginalnej postaci elektronicznej. Co jest pewnego rodzaju novum, zważywszy, iż na gruncie uchylonej ustawy dopuszczono możliwość składania kopii wadium w formie niepieniężnej w sytuacji, gdy były spełnione odpowiednie warunki, a nieoryginalna wersja wadium w formie niepieniężnej odpowiednio zabezpieczała złożoną ofertę.

Warto zapamiętać, iż zamawiający nie może narzucić wykonawcy określonej formy wniesienia wadium. Zamawiający jest zobligowany umożliwić wykonawcy złożenie wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 p.z.p.

Ważne!

W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniądza, wadium należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego przelewem. Przy czym wskazana kwota musi być zaksięgowana na koncie bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania. Jakiekolwiek opóźnienie w tym zakresie skutkuje odrzuceniem oferty.

II. Kwestia zwrotu wadium

W nowej ustawie prawo zamówień publicznych, ujęta została również kwestia zwrotu wadium przez zamawiającego. Ustawodawca pogrupował tutaj przepisy na dwie grupy przypadków, tj. gdy zamawiający z mocy ustawy jest zobowiązany do zwrotu wadium, oraz gdy zamawiający jest zobowiązany do zwrotu zabezpieczenia oferty, ale tylko w sytuacji, gdy stosowny wniosek zostanie złożony przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 p.z.p., zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wadium w przypadku, gdy doszło do:

 • upływu terminu związania ofertą;
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Natomiast stosownie do art. 98 ust. 2 p.z.p., w terminie 7 dni od dnia złożenia w tym zakresie stosownego wniosku przez wykonawcę, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wadium wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 2. którego oferta została odrzucona;
 3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Ważne!

Pomimo zlecenia sporządzenia wadium w formie niepieniężnej profesjonalnej instytucji zajmującej się tego typu kwestiami, wykonawca mimo wszystko powinien sprawdzić, czy dokument wadium zostać sporządzony w odpowiedni sposób, a w szczególności:

 1. czy wadium obejmuje odpowiedni termin związania ofertą;
 2. czy wadium w formie niepieniężnej jest bezwarunkowe;
 3. czy zawiera przypadki, w których zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania wadium;
 4. czy wadium przekazano w formie oryginalnej.

Co istotne, pomyłki gwaranta w tym zakresie obciążać będą wykonawcę, którego oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia w wadium stosownych błędów w wadium. Należy pamiętać, iż dokument wadium nie podlega uzupełnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *