Formaty składanych plików

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
marzec 26, 2021
Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?
marzec 31, 2021

Zważywszy, iż komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadniczo odbywać może się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej istotnym są formaty plików, w jakich składane są poszczególne dokumenty. Już w tym miejscu należy podkreślić, iż wykonawca nie może złożyć plików wchodzących w skład jego oferty w jakimkolwiek formacie. W tym zakresie musi postępować zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia.

Przy czym, ze względu na fakt, że nie każdy podmiot (a zwłaszcza zamawiający) znajduje się w posiadaniu oprogramowania umożliwiającego otwarcie danego pliku, prawodawca przewidział zamknięty katalog formatów, które zawsze muszą być akceptowane przez zamawiającego i w których to formatach wykonawca zawsze jest uprawniony do złożenia dokumentu.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r., wskazano, iż dokumenty należy składać w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Natomiast stosownie do załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, formaty plików, które zawsze muszą być akceptowane przez zamawiających, to:

  1. do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne: .doc, .rtf, .txt, .pdf, .odt (przytoczono przykładowe formaty);
  2. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar. gz (.gzip), .7Z (Uwaga! Brak formatu .rar. Jednak co istotne orzecznictwo KIO zmierza jednak do akceptowania tego formatu, ponieważ możliwym jest jego otwarcie za pomocą dostępnego powszechnie programu do formatów .7Z, rekomendowanym jest jednak korzystanie z formatów wskazanych w dokumentacji zamówienia).

Podsumowując, w przypadku składania plików w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zalecanym jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją zamówienia, oraz formatami plików, które są tam dopuszczone. Brak dostosowania się do takich postanowień skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przy czym, zamawiający nie może pozbawić wykonawcy do złożenia pliku w formacie wskazanym w ww. rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *