Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?

Formaty składanych plików
marzec 29, 2021
Pisemność a forma pisemna
kwiecień 2, 2021

Przepisy p.z.p. w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: „rozporządzenie”).

Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze zachować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć katalog akceptowalnych w postępowaniu formatów danych. Jak wynika z załącznika do ww. rozporządzenia do kompresji (zmniejszania objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .7Z.

Jak widać prawodawca nie dopuścił do kompresji danych popularnego formatu .rar, co najpewniej jest spowodowane okolicznością, iż program WinRar w przeciwieństwie do programu 7-zip jest rozwiązaniem komercyjnym.

Czy skompresowana przez wykonawcę oferta w formacie .rar nieprzewidzianym przez ww. rozporządzenie i nie dopuszczonym przez zamawiającego powinna zostać odrzucona?

Przytoczony przypadek stanowił przedmiot wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z dnia 3 sierpnia 2020 r. (KIO 1451/20).

Izba zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż format .rar jest możliwy do otworzenia za pośrednictwem programu 7-zip, który jest dopuszczalny w świetle ww. rozporządzenia, co odwołujący wykazał  przedkładając wyciąg z e-podręcznika Ministerstwa Cyfryzacji. Co istotne, Zamawiający, który podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej w formacie .rar w żaden sposób nie twierdził, iż niemożliwym było zapoznanie się z treścią oferty za pomocą posiadanych narzędzi w tym 7-zip. Zamawiający wskazywał jedynie, iż skoro oferta Odwołującego została skompresowana w innym formacie niż wymienione w rozporządzeniu, to powodowało to konieczność uznania, że oferta Odwołującego została złożona w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przepisami p.z.p. i aktów wykonawczych do niej.

KIO w swoim orzeczeniu wskazało, iż: „Skoro zatem sam ustawodawca przewidział, że podmiot realizujący zadania publiczne ma umożliwić przyjmowanie dokumentów elektronicznych w formatach danych określonych w załączniku nr 2, dopuszczając m.in. narzędzie 7-Zip, które zapewnia możliwość rozpakowania pliku w archiwum. rar (dopuszczonym zresztą w tym postępowaniu przez Zamawiającego na gruncie specyfikacji), a w konsekwencji zapoznania się z oświadczeniem woli wykonawcy, to nie sposób stwierdzić, że Odwołujący składając ofertę skompresowaną w ww. archiwum uchybił przepisom ZamPublU i aktów wykonawczych do niej i że jego oferta winna zostać odrzucona jako niezgodna z ustawą. W tym miejscu szczególnie podkreślić należy, iż rozpakowanie oferty Odwołującego nie powodowało po stronie Zamawiającego powstania dodatkowych obowiązków związanych z nabyciem innego oprogramowania niż przewidziane w załączniku nr 2 KRIR, nie generowało również po stronie Zamawiającego żadnych kosztów, mimo że Zamawiający wskazywał na komercyjny charakter narzędzia WinRAR. Co więcej, Zamawiający nie podważał w toku rozprawy przed Izbą pochodzenia, czy legalności oprogramowania zastosowanego przez Odwołującego”.

Co istotne, Izba zwróciła uwagę na główny cel, któremu służy złożenie oferty w postaci elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mianowicie, celem złożenia oferty skompresowanej w danym formacie przewidzianym w SIWZ, czy też wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest zapoznanie się z jej treścią, co w przypadku ofert składanych w postaci elektronicznej, od strony praktycznej (technicznej) sprowadza się do zapewnienia zgodności narzędzi posiadanych przez zamawiającego z tymi, którymi posłużył się dany wykonawca, po to aby możliwe było rozpakowanie plików. Zgodność czy też kompatybilność narzędzi służących z jednej strony do archiwizacji i kompresji dokumentów elektronicznych z narzędziami służącymi z drugiej strony do rozpakowania plików ma prowadzić do osiągnięcia celu, tj. złożenia przez wykonawcę oferty skompresowanej w takim formacie, który umożliwi zamawiającemu, przy zapewnieniu minimum narzędzi, zapoznanie się z jej treścią. Zwrócono szczególną uwagę, iż z przywołanego już wyżej e-podręcznika Ministerstwa Cyfryzacji wynika, iż „rozpakowanie pliku (wyodrębnienie plików zawartych w archiwum) jest czynnością czysto techniczną, a nie prawną”.

W konsekwencji, ze względu na fakt, iż dopuszczalny na gruncie rozporządzenia program do kompresji danych 7-zip umożliwia rozpakowanie pliku spakowanego w formacie .rar, zamawiający nie mógł odrzucić tak złożonej oferty. KIO słusznie zaprezentowało tu stanowisko skupiające się głównie na celu kompresji danych – skoro zamawiający jest w stanie „odczytać” plik za pomocą posiadanych i dopuszczalnych rozporządzeniem programów, to brak podstaw do odrzucenia oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *