Przedmiotowe środki dowodowe

Czy zamawiający może wyłącznie samodzielnie potraktować określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
kwiecień 9, 2021
Czy przedłużając okres ważności wadium, wykonawca jednocześnie oświadcza o przedłużeniu terminu związania ofertą?
kwiecień 14, 2021

Stosownie do art. 7 pkt 20 p.z.p., przez przedmiotowe środki dowodowe rozumieć należy środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe umożliwiają zamawiającemu weryfikację, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają wszelkie wymogi zawarte w dokumentacji zamówienia. Przykładem takiego dokumentu są choćby karty katalogowe, czy też stosowne certyfikaty.

Co istotne żądanie ww. przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedynie uprawnienie zamawiającego, jednak jeżeli żądanie ww. dokumentów zostanie przewidziane w dokumentacji postępowania, wykonawca powinien takie dokumenty złożyć.

Istotnym novum w tym zakresie, o którym wykonawca powinien pamiętać jest fakt, iż o ile przedmiotowe środki dowodowe na gruncie uchylonej ustawy były składane jedynie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 1 lub ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 uchylonego p.z.p.), o tyle w świetle nowej ustawy p.z.p., każdy z wykonawców jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych już wraz z ofertą, ponieważ zgodnie z art. 107 ust. 1 p.z.p., jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

Jest to istotna zmiana, ponieważ w świetle poprzedniej ustawy p.z.p., tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona był zobowiązany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, natomiast na gruncie nowej ustawy każdy z wykonawców, którzy złożyli ofertę ma obowiązek złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Natomiast co w sytuacji, kiedy wykonawca z jakiegoś powodu nie załączy przedmiotowych środków dowodowych do oferty? Wówczas istotnym jest ustalenie, czy możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych została przewidziana w dokumentacji zamówienia, oraz czemu służyć ma przedmiotowy dokument.

O ile na gruncie uchylonej ustawy brak złożenia przedmiotowego środka dowodowego zasadniczo nie wiązał się dla wykonawcy z negatywnymi konsekwencjami, ponieważ istniała możliwość ponownego wezwania go na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p., o tyle w aktualnie obowiązującej ustawie p.z.p. wykonawca taki będzie uprawiony do złożenia brakującego przedmiotowego środka dowodowego jedynie w sytuacji, gdy możliwość uzupełnienia takich dokumentów została przewidziana w dokumentacji zamówienia. Mianowicie, zgodnie z art. 107 ust. 2 p.z.p.

  1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Co istotne, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służył celem potwierdzeniu zgodności z kryteriami oceny ofert, to wówczas wykonawca nie może zostać wezwany do uzupełnienia takich dokumentów (art. 107 ust. 3 p.z.p.).

Warto pamiętać, że zamawiający z mocy ustawy jest uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień co do złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

Podsumowując:

  1. w nowym stanie prawnym, przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć już wraz z ofertą,
  2. uzupełnienie takich dokumentów jest możliwe wyłącznie na wezwanie zamawiającego, o ile taka możliwość została przewidziana w dokumentach zamówienia;
  3. jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy celem potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, wykonawca nie może zostać wezwany do uzupełnienia takiego dokumentu.

Uwaga!

Powyższe ustalenia znajdują zastosowanie wyłącznie co do postępowań prowadzonych na podstawie nowej ustawy p.z.p., a więc wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 roku. W tym zakresie odsyłamy do artykułu „Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *