Czy przedłużając okres ważności wadium, wykonawca jednocześnie oświadcza o przedłużeniu terminu związania ofertą?

Przedmiotowe środki dowodowe
kwiecień 9, 2021
Podmiotowe środki dowodowe, oraz kwestia ich ważności.
kwiecień 16, 2021

Wykonawca w postępowaniu złożył wadium w formie niepieniężnej. Ze względu na upływający termin związania ofertą, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Wykonawca w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na powyższe złożył wyłącznie aneks do gwarancji bankowej, z którego wynikało, iż okres ważności wadium jest przedłużony na okres wymagany przez zamawiającego.

Czy przedłożenie samego aneksu do gwarancji, tj. przedłużenie okresu ważności wadium, czyniło zadość wezwaniu zamawiającego?

W tym zakresie wielokrotnie wypowiadała się już Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z dnia 15 lipca 2019 r. (KIO 1222/19), KIO wskazało, iż czynność przedłużenia ważności wadium nie zastępuje przedłużenia terminu związania ofertą, a złożenie samego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium, jest także nieskuteczne i zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty.

W konsekwencji, KIO stanęło na stanowisko, iż z samego przedłużenia ważności wniesionego wadium, nie należy wnioskować, iż stanowi to dorozumianą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. KIO zwróciło uwagę, iż czynność przedłużenia terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium, to dwie różne czynności, które nie mogą być utożsamiane. Podobne stanowisko zawarto w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2018 r., KIO 1034/18.

W konsekwencji, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą ma być wyraźne i jednoznaczne, nie może być dorozumiane.

Przedmiotowa kwestia nie jest jednak do końca jednoznaczna, ponieważ w starszym orzecznictwie wskazano na okoliczność odmienną. W wyroku KIO z dnia 14 maja 2014 r. (KIO 871/14), wskazano, iż:

„Złożenie przez wykonawcę przedłużonej gwarancji wadialnej, bez wystosowania oświadczenia, w którym wykonawca deklaruje przedłużenie terminu związania ofertą, jest wystarczające dla stwierdzenia wyrażenia przez wykonawcę woli przedłużenia terminu związania ofertą”.

Powyższe orzeczenie potraktować jednak należy jako odosobnione. W orzecznictwie dominuje stanowisko, iż oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą musi być jednoznaczne.

Odnośnie do sposobu przedłużenia terminu związania ofertą na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, zapraszamy do poniższego artykułu: http://bezwadium.pl/2021/04/02/pisemnosc-a-forma-pisemna/

Natomiast skutki przedłużenia terminu związania ofertą na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego wyjaśniono w artykule http://bezwadium.pl/2021/04/02/jakie-sa-skutki-przedluzenia-terminu-zwiazania-oferta-na-okres-krotszy-niz-wymagany-przez-zamawiajacego/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *