Kiedy wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe, oraz kwestia ich ważności.
kwiecień 16, 2021
Konsekwencje złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
kwiecień 21, 2021

Zarówno w nowym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, przewidziane zostały przypadki, kiedy wykonawca, po odpowiednim zasygnalizowaniu tej okoliczności zamawiającemu nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Istotna zmiana w tym zakresie dotyczy jednak tego, iż regulacje dotyczące komentowanego zakresu na gruncie uchylonej ustawy były wspólne postępowaniom przeprowadzanym w trybie unijnym, jak i krajowym, aktualnie ustawodawca zadecydował o zróżnicowaniu ww. kwestii zależnie od wartości szacunkowej zamówienia.

A) Postępowania w trybie unijnym – art. 127 p.z.p., zamawiający nie może wezwać do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

  1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Ww. regulacja dotyczy możliwości uzyskania np. dokumentu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli więc wykonawca nie chce przedkładać odpowiedniej informacji z KRS potwierdzającej brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci likwidacji lub upadłości wykonawcy, to nie musi załączać takiego dokumentu, ale tylko w sytuacji, gdy w jednolitym dokumencie zawarto dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Warto więc nadmienić, iż zamawiający, pomimo istnienia bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych nie będzie mógł sam pobrać danego dokumentu, jeżeli wykonawca w jednolitym dokumencie zamówienia nie zawrze danych umożliwiających dostęp do takich dokumentów, jak np. wskazanie linku do strony internetowej.

  1. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Jeżeli zamawiający żądał przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych, dostaw, lub usług, albo wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, a dane te zostaną już zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, to wówczas zamawiający nie będzie mógł wezwać do przedłożenia ww. wykazów (zakładając, że odpowiadają one wymogom zawartym w ustawie i dokumentach zamówienia).

  1. zamawiający posiada już podmiotowe środki dowodowe, które mają być żądane od wykonawcy, przy czym wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Ww. przypadek dotyczy w szczególności sytuacji, gdy wykonawca w innym postępowaniu złożył już temu samemu zamawiającemu np. informację z KRK, czy zaświadczenie z ZUS, lub US. Przy czym wykonawca musi wskazać te środki, a także potwierdzić ich prawidłowość oraz aktualność.

B) Postępowania w trybie krajowym – poniżej progów unijnych- art. 274 ust. 4 p.z.p.

Zgodnie z art. 266 p.z.p. do postępowań w trybie krajowym, tj. poniżej progów unijnych nie znajduje zastosowania ww. art. 127 p.z.p. – jest on właściwy tylko dla postępowań w trybie unijnym. Natomiast dla postępowań poniżej progów unijnych, ustawodawca zadecydował o odrębnym przepisie regulującym komentowaną kwestię, zgodnie z art. 274 ust. 4 p.z.p.:

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

W postępowaniach poniżej progów unijnych, zamawiający nie może więc wzywać do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych, tylko w przypadku, gdy określone dokumenty może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 p.z.p. wskazano dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Ważne!

Ww. przypadki, w których zamawiający nie może wezwać wykonawcy do przedłożenia dokumentów dotyczą jedynie podmiotowych środków dowodowych. Regulacje te, nawet przez analogie nie odnoszą się do przedmiotowych środków dowodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *