Maj

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk-Domagała

Maj 26, 2021

Czy złożenie dwóch takich samych (identycznych) ofert skutkuje ich odrzuceniem?

W powstałym przypadku odwołujący zarzucił, iż w postępowaniu doszło do złożenia 2 ofert przez tego samego wykonawcę, co powinno skutkować ich odrzuceniem ze względu na naruszenie fundamentalnej zasady składania 1 oferty w postępowaniu. KIO w zaistniałym stanie faktycznym ostatecznie doszło do wniosku, iż została złożona jedna oferta, jednak wskazano, iż: „Nawet gdyby pozostały dwie oferty to jest z godz.21.04 jak i z godz.21.28 a co […]
Maj 24, 2021

Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Przedstawiciele zamawiających wielokrotnie wskazują, iż oferta została złożona przez spółkę cywilną, lub że umowa została zawarta ze spółką cywilną (wykonawcą zamówienia jest spółka cywilna). Czy określenie takie jest prawidłowe? Zgodnie z art. 860 § 1 kodeksu cywilnego: 1. Przez umowę spółki [cywilnej – przyp. autora] wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, […]
Maj 21, 2021

Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo. Zamawiający na potwierdzenie ww. okoliczności może, a w postępowaniach przeprowadzanych w trybie unijnym musi żądać […]
Maj 14, 2021

Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.

Na gruncie nowego p.z.p. nadal podtrzymano możliwość posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, nadal dotyczy to wyłącznie: zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Nowe p.z.p. doprecyzowało kilka kwestii, które dotychczas nie były uregulowane wprost w przepisach, a stanowiły wyłącznie dorobek orzecznictwa i doktryny. W przepisach jednoznacznie uregulowano, […]
Maj 12, 2021

Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań

Wykonawca po analizie Specyfikacji Warunków Zamówienia, lub opisu potrzeb i wymagań, może uznać, że pewne kwestie są sformułowane nieprecyzyjnie, niejasno. W tym zakresie może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w każdym momencie, ale nie zawsze zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.     I. Przetarg nieograniczony […]
Maj 10, 2021

Czy kalkulacja ceny oferty, w tym stosowane wynagrodzenie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

W zaistniałym w sprawie stanie faktycznym, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca przedłożył stosowne wyjaśnienia, jednak zastrzegł, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – w tym zakresie przedłożono uzasadnienie. Ze względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przedmiotowe wyjaśnienia nie zostały udostępnione innemu wykonawcy, który wziął udział w przedmiotowym postępowaniu. W konsekwencji wykonawca złożył odwołanie wskazując, iż utajnienie […]
Maj 10, 2021

Procedura odwrócona w nowym prawie zamówień publicznych i jej znaczenie dla wykonawców

Procedura odwrócona przewidziana została już na gruncie uchylonej ustawy p.z.p. Tak jak i obecnie dotyczyła wyłącznie przetargu nieograniczonego. Jak już wskazano w poprzednim artykule, przetarg nieograniczony to tryb postępowania przewidziany jedynie dla postępowań powyżej progów unijnych – nie znajduje on zastosowania w postępowaniach poniżej progów unijnych, gdzie zamawiający mogą zastosować 3 warianty trybu podstawowego. W konsekwencji procedura odwrócona […]
Maj 7, 2021

Czy Zamawiający jest związany przedkładaną przez wykonawców interpretacją podatkową, co do zastosowanej stawki podatku VAT?

W przypadku wątpliwości zamawiającego, co do zastosowanej przez wykonawcę w ofercie stawki podatku VAT, wykonawcy wielokrotnie przedkładają uzyskane interpretacje podatkowe, aby uwiarygodnić prawidłowość zastosowanej stawki podatku VAT. Czy w przypadku zastosowania się przez wykonawcę do takiej interpretacji podatkowej, zamawiający niejako automatycznie powinien uznać prawidłowość działania wykonawcy? Co istotne, na etapie uzyskiwania interpretacji podatkowej dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów pomiędzy […]
Maj 7, 2021

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego

Najpopularniejszym trybem udzielenia zamówienia publicznego na kanwie uchylonej ustawy p.z.p. był przetarg nieograniczony. Na gruncie starej ustawy, był to jeden z dwóch trybów podstawowych, który mógł zostać zastosowany zawsze, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek, a ofertę składać mogli wszyscy zainteresowani wykonawcy. Co istotne, na gruncie nowej ustawy p.z.p. tryb przetargu nieograniczonego nie będzie stosowany w postępowaniach krajowych, tj. poniżej progów unijnych. […]