Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?

Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.
Maj 14, 2021
Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
Maj 24, 2021

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo.

Zamawiający na potwierdzenie ww. okoliczności może, a w postępowaniach przeprowadzanych w trybie unijnym musi żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie ww. okoliczności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jest to informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy po złożeniu oferty, a także już po wezwaniu do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych np. w zarządzie danego podmiotu dochodzi do zmian kadrowych. Wówczas pojawia się pytanie czy należy złożyć informację z KRK dotyczącą odwołanego członka zarządu, nowo powołanego, czy też obu?

Odpowiedzi na to pytanie udziela sam przepis, z którego wyraźnie wynika, iż komentowany podmiotowy środek dowodowy powinien zostać złożony przez urzędującego członka organu zarządzającego. Jeżeli więc w dniu składania ofert, oraz wezwania do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych stanowisko Prezesa Zarządu piastował Pan ABC, a w dniu uzupełnienia dokumentów stanowisko to pełnił Pan XYZ (Pan ABC został odwołany), to informacja z KRK powinna zostać złożona wyłącznie odnośnie do Pana XYZ – nowego, urzędującego członka zarządu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, gdzie wskazuje się, iż:

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 Prawa zamówień publicznych, z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu prawomocnie skazano za przestępstwo, wymienione w pkt 13 tego artykułu. Ustawa zatem jednoznacznie wskazuje na „urzędującego członka organu”, a więc wymóg wykazania niekaralności nie dotyczy członka organu, który złożył rezygnację. Jeżeli na dzień uzupełnienia dokumentów członek zarządu złożył rezygnację, nie ma podstaw do oczekiwania, że wykonawca złoży wówczas informację z KRK dotyczącą tej osoby” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2019 r. KIO 1796/19.

Co prawda ww. orzeczenie zostało wydane na kanwie uchylonego stanu prawnego, jednakże ze względu na podobne brzmienie przepisów, zachowuje ono swoją aktualność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *