Aleksandra Hajduk

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk

Styczeń 25, 2019

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Wczoraj, tj. 24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Po wielu miesiącach od opublikowania na stronie UZP Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, udostępniono pierwszy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Obecnie projekt jest w fazie opiniowania, co oznacza, że jego treść może ulec zmianie, niemniej jednak wynika z niego, że wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych czeka wiele zmian, a część z nich na pewno będzie korzystna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt zostanie skierowany do Sejmu. Główne założenia ustawy to: zastąpienie dotychczasowej ustawy PZP z 2004 r. nowym aktem prawnym, co ma zapewnić zwiększenie przejrzystości tego aktu prawnego; zapewnienie podstaw prawnych do […]
Styczeń 11, 2019

Czego zamawiający może żądać od wykonawcy w imię ochrony środowiska i działań prospołecznych?

Czego zamawiający może żądać od wykonawcy w imię ochrony środowiska i działań prospołecznych? Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wymagania określonego oznakowania (etykietowania). Może ono być określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia. Oznakowanie (etykieta) może m.in.  potwierdzać ekologiczne czy prospołeczne cechy zamawianych robót budowlanych, dostaw i usług w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zgodne z postanowieniami dyrektywy klasycznej. Możliwość wymogu określonego oznakowania (etykietowania) w PZP Zgodnie z art. 30a ust. 1 PZP, w przypadku zamówień o szczególnych cechach, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem […]
Styczeń 4, 2019

Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu postępowania

Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu postępowania Temat ten jest bardzo obszerny. Właściwie na każdym etapie postępowania zamawiający popełniają błędy. Część z nich pojawia się częściej niż pozostałe. Poniżej zostaną opisane przykłady najczęściej popełnianych błędów skutkujących możliwością nałożenia korekty na beneficjenta projektu. Terminy… najczęściej pojawiający się błąd w postępowaniach. Czas od publikacji oferty do terminu składania ofert powinien umożliwić wykonawcom przygotowanie oferty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  termin na złożenie oferty musi wynosić minimum: 7 dni w przypadku dostaw lub usług o wartości poniżej progów unijnych; 14 dni w przypadku robót budowlanych o wartości poniżej progów unijnych; 30 dni dla zamówień przekraczających progi unijne[1]. […]
Grudzień 12, 2018

RODO a ochrona danych osobowych wykonawców – na co zwrócić uwagę?

RODO a ochrona danych osobowych wykonawców – na co zwrócić uwagę? O ogólnych skutkach związanych z rozpoczęciem stosowania w sferze zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach, dostępnych tutaj i tutaj. W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona jedynie tematyka związana z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych wykonawców.  Nie ma wątpliwości co do tego, że zamawiający będzie administratorem danych osobowych powierzonych przez wykonawcę. Podstawą do przetwarzania danych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit c RODO, wskazujący, iż administrator danych osobowych ma prawo do ich przetwarzania z uwagi na ciążący na nim obowiązek prawny. Co to oznacza w praktyce w zakresie ochrony danych osobowych […]
Listopad 29, 2018

Błędy w kryteriach oceny ofert

Błędy w kryteriach oceny ofert Kolejną grupą błędów, które zamawiający popełniają podczas udzielania zamówień, jest nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określają jedynie ogólne zasady kształtowania kryteriów oceny ofert. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia powinny być formułowane w taki sposób by zapewniały zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ze względu, że pojęcia te są bardzo ogólne, konieczne jest wskazanie dodatkowych cech, które kryteria powinny posiadać. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty Kryteria oceny ofert powinny zapewnić możliwość wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszej – oznacza albo ofertę określającą najniższą cenę, albo ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie[1]. Dlatego też, wszelkie kryteria, które nie […]
Listopad 21, 2018

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych – cz. 2

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych – cz. 2 – rozliczenie zaliczki i zabezpieczenie zwrotu zaliczki. W jednym z poprzednich wpisów omówiono zakres stosowania zaliczek przez strony zawierające umowę w trybie zamówienia publicznego. Wskazano na definicję zaliczki, jej funkcje oraz podstawowe różnice pomiędzy zaliczką, a innymi podobnymi instytucjami, jak również określono korzyści wynikające ze stosowania zaliczek. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację omawiania zagadnień związanych ze stosowaniem instytucji zaliczki w przypadku umów zawieranych w trybie zamówień publicznych i porusza tematykę rozliczania zaliczki oraz zabezpieczenia jej zwrotu. Rozliczenie zaliczki. Stosownie do treści art. 151a ust. 4 PZP, zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Oznacza to, że w przypadku udzielania przez zamawiającego więcej niż […]
Listopad 6, 2018

Niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu

Niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu. W niniejszym wpisie przejdę do kolejnego przykładu błędów pojawiających się w postępowaniach dotyczących udzielenia zamówień w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W postępowaniach POPC Beneficjenci nie stosują ustawy PZP. Zastosowanie mają co do zasady Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z pkt 6.5.2.8) Wytycznych: Warunki   udziału   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   oraz   opis   sposobu dokonywania oceny  ich  spełniania,  o  ile  zostaną  zawarte  w  zapytaniu  ofertowym,  o  którym  mowa  w  pkt  11 lit.  a,  określane  są  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu zamówienia,  zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania wykonawców.    Nie    można    formułować  warunków przewyższających  […]
Październik 19, 2018

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych Stosowanie zaliczek przez strony zawieranych umów jest bardzo popularne. Dotyczy wszelkich umów o charakterze wzajemnym, w tym umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Stosowanie zaliczki jest zawsze powiązane z jakimś stosunkiem zobowiązaniowym. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie związane z odróżnieniem zaliczki od innych podobnych instytucji, jak również udzieleniu zaliczki na gruncie prawa zamówień publicznych. Rozliczaniu zaliczki oraz jej zabezpieczeniu zostanie poświęcony osobny wpis. Definicja i funkcja zaliczki. Instytucja zaliczki nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym, mimo że regulacja ta posługuje się tym pojęciem, np. przy umowie zlecenia. Funkcja zaliczki wyraża się w tym, iż stanowi ona częściową zapłatę za spełnienie świadczenia (przedpłatę na poczet wynagrodzenia), a w przypadku jego niewykonania przez drugą ze stron umowy […]
Październik 8, 2018

Numer dziennika ustaw ma znaczenie

Numer dziennika ustaw ma znaczenie Pytanie wydaje się błahe w stosunku do całej procedury przetargowej, a jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wskazanie nieaktualnego numeru publikatora może mieć dotkliwe konsekwencje. Wydawałoby się bowiem, że użycie publikatora, czy to w umowie, czy to w ustawie ma wyłącznie cel informacyjny. Czasami nawet nie wskazujemy publikatora, a piszemy jedynie „zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”. O tym jednak, jak ważny jest to szczegół przekonał się jeden z odwołujących, którego gwarancja bankowa nie obejmowała wszystkich sytuacji zatrzymania wadium, uregulowanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na podanie nieaktualnego Dziennika Ustaw. Jak wskazuje orzecznictwo KIO[1], problem jest naprawdę istotny. Warto przytoczyć sprawę, gdzie Zamawiający prowadził, w trybie przetargu […]
Wrzesień 23, 2018

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy Realizacja projektów POPC wymaga w pewnych przypadkach przeprowadzenia przez przedsiębiorcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zadanie bardzo trudne. Pierwsze wątpliwości budzi już samo ustalenie, czy w danym przypadku niezbędne jest stosowanie ustawy PZP. Szerzej o tym było w http://okablowani.pl/stosowanie-ustawy-pzp-w-ramach-realizacji-projektu-z-srodkow-ue/ Ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie w naszym postępowaniu, to jednak dopiero pierwszy problem. Prawda jest taka, że podmiot prywatny zwykle nie ma żadnego doświadczenia przy realizacji zamówień publicznych. Przez to przedsiębiorcy popełniają błędy. Skutki mogą być wyjątkowo dotkliwe, gdyż w przypadku realizacji projektu każde zamówienie jest dokładnie weryfikowane pod kątem legalności, a każde naruszenie może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej… w wysokości nawet do 100 % dofinansowania. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z […]
Wrzesień 19, 2018

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL Negocjacje bez ogłoszenia jest to szczególny tryb, który pozwala na udzielenie zamówienia tylko wybranym przez zamawiającego podmiotom. W związku z tym, że krąg podmiotów w takim przypadku został znacząco ograniczony, ustawodawca określił szczegółowe przesłanki co do stosowania tego trybu. Nie przeszkodziło to jednak Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (GITD) i jego wykonawcy – Instytutowi Łączności, do zastosowania tego trybu w postępowaniach dotyczących obowiązków wynikających z poboru elektronicznych opłat viaTOLL. Trochę teorii… Zamawiający może skorzystać z omawianego trybu wyłączenie w czterech przypadkach: w poprzednim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. […]
Sierpień 31, 2018

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie – analiza wyroku WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. W trakcie udzielania zamówienia publicznego co do zasady niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. Wyjątkiem od tej zasady są ściśle określone okoliczności wymienione w art. 144 PZP, przy czym niestety, ale żadna z przewidzianych okoliczności nie uwzględnia przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy termin ten został określony poprzez wskazanie konkretnej daty (nie jest zależny od terminu zawarcia umowy). Wprawdzie przepisy wprost tego nie wskazują, oferta powinna zostać wybrana w terminie związania ofertą. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: […]