Baza wiedzy

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk

Marzec 19, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą złożyć ofertę samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem. Wspólne ubieganie się o zamówienie ma na celu połączenie potencjału wszystkich podmiotów w celu spełnienia warunków określonych w SIWZ. Ustawodawca nie narzuca formy, w jakiej wykonawcy mogą złożyć ofertę. Najczęściej spotykana jest nienazwana umowa konsorcjum obejmująca wewnętrzne warunki współpracy między uczestnikami konsorcjum w celu realizacji konkretnego zamówienia. Inną znaną formą jest zawarcie umowy spółki cywilnej. W istocie jednak wykonawcy mogą zawrzeć dowolne porozumienie regulujące współpracę. Dla wykonawców składających ofertę wspólnie stosuje się takie same przepisy, jak dla indywidualnie występującego wykonawcy. Jednakże godnie z art. 23 ust 5. PZP Zamawiający może określić szczególny, […]
Marzec 26, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2 Zamawiający może określić inne warunki udziału wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o ile jest to uzasadnione Szerzej o tym w artykule: Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1. Poniżej skupimy się już na poszczególnych warunkach udziału. Zdolność finansowa i ekonomiczna Istnieje możliwość łączenia niektórych kryteriów weryfikujących zdolność finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, np. sumowanie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. Jak jednak oceniać płynność finansową konsorcjum? Sumowanie nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. W orzecznictwie KIO przyjęło się stanowisko, że wystarczające jest, by tylko jeden z konsorcjantów spełniał warunki finansowe i ekonomiczne. Nie zawsze jednak jest to adekwatne do potrzeb konkretnego […]
Kwiecień 6, 2018

Szkolenie z zamówień publicznych

Szkolenie z zamówień publicznych cz.1 W dniu 6 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się szkolenie dla  studentów oraz doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach. Przedmiotem naszego spotkania było poznanie zasad stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz samego procesu udzielania zamówień. Pierwsza część szkolenia za nami. Poniżej znajdziecie materiały szkoleniowe, na których dzisiaj pracowaliśmy. Zapraszam do lektury i zadawania pytań poniżej. Dzięki temu, na kolejnym spotkaniu będziemy w stanie skupić się na najważniejszych dla Was kwestiach. Zamówienia publiczne – warsztaty_06.04.2018
Kwiecień 13, 2018

Szkolenie z zamówień publicznych

Szkolenie z zamówień publicznych cz.2 Dzisiaj odbyła się druga część szkolenia dla studentów oraz doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach dotyczącego podstawowych zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Poniżej załączam drugą część prezentacji. Zapraszam do lektury i zadawania pytań poniżej.  Zamówienia publiczne – warsztaty_13.04.2018
Maj 21, 2018

Zamówienia poniżej kwot progowych

Zamówienia poniżej kwot progowych Nie zawsze mówiąc o zamówieniach mamy do czynienia z zamówieniami publicznymi, czyli takimi w których stosujemy Prawo zamówień publicznych. Podstawowym progiem stosowania ustawy PZP jest wartość zamówienia powyższej 30 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu, w oparciu o średni kurs euro[1] – 129.351, 00 zł. Ustawa przewiduje sytuacje w których zastosowanie będą miały wyższe progi. W szczególności, będzie to miało miejsce w przypadku stosowania PZP przez podmioty prywatne (zobowiązane do stosowania ustawy) oraz w przypadku zamówień na usługi społeczne. Ustawa przewiduje również inne np. przedmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP. Wykonawcy bardzo często nie rozróżniają zamówień publicznych od zamówień w których nie stosujemy PZP. Co musimy więc zrobić? W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować udostępnioną dokumentację. Zwykle od […]
Czerwiec 27, 2018

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego Temat związany z gwarancjami wadialnymi, wystawianymi na rzecz konsorcjum, budzi wiele kontrowersji i niepewności. Jedną z nich może rozwiązać tegoroczne orzeczenie Sądu Najwyższego. W dniu 15 lutego 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał wyrok o sygnaturze akt IV CSK 86/17, który być może pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wystawianiem gwarancji wadialnej, jeżeli jest ona wystawiana na rzecz jednego z konsorcjantów (lidera konsorcjum). W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy, na skutek skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uznał, że gwarancja wadialna wystawiana po zawiązaniu konsorcjum na rzecz pełnomocnika wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi […]
Lipiec 10, 2018

Kontrola udzielania zamówień cz.1

Kontrola udzielania zamówień cz. 1 System kontroli zamówień publicznych jest rozproszony. Istnieje wiele organów uprawnionych do kontrolowania zamawiających. Część organów została powołana stricte do weryfikacji zamówień publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), część zaś weryfikuje zamówienia przy okazji badania legalności wydatkowania środków publicznych. Głównym środkiem ochrony jest możliwość wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W wielu przypadkach nie jest to jednak dopuszczalne. Prawo zamówień publicznych przewiduje konkretne sytuacje, w których środek odwoławczy przysługuje. Dlatego też poniżej postaram się opisać inne sposoby wszczęcia kontroli zamówień publicznych. Czasami warto podjąć działania przeciwko konkretnym działaniom zamawiającego. Wartość zamówień, na które nie przysługuje odwołanie może być znaczna, a brak kontroli może spowodować, że podobna sytuacja wystąpi w przyszłości. Ze względu na zakres […]
Lipiec 18, 2018

Kontrola zamówień – część 2

Kontrola zamówień – część 2 Kolejna część wpisu obejmuje środki kontroli przez organy, które nie zostały stricte powołane do zajmowania się zamówieniami, a ich kompetencje wynikają z przeprowadzania kontroli w innym zakresie (np. finansowym). Co do zasady wyniki kontroli takich organów nie wpływają na sytuację zamawiającego wprost, a stają się podstawą do ukarania w innym postępowaniu. I. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Uprawnienia kontrolne w zakresie zamówień publicznych ma również Najwyższa Izba Kontroli. Jest ona odpowiedzialna m.in. za kontrolę organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych Zakres kontroli: Podmioty prywatne korzystające ze środków publicznych = legalność i gospodarność; Jednostki samorządu terytorialnego = legalność, gospodarność, rzetelność; Pozostałe podmioty = legalność, […]
Lipiec 31, 2018

Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Byt każdej umowy, nie wyłączając umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, może zostać zakończony na wiele sposobów – umowa może wygasnąć,  zostać rozwiązana na skutek działania stron, a także zakończyć się na skutek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Wskazane powyżej pojęcia są bardzo często mylone i używane zamiennie, gdyż ich efektem jest zakończenie obowiązywania umowy. Instytucje te wywołują jednak odmienne skutki. Celem dzisiejszego wpisu jest więc wyjaśnienie, czym różnią się wskazane instytucje prawne. Wygaśnięcie umowy. Termin wygaśniecie umowy jest terminem bardzo ogólnym i dotyczy po prostu zakończenia stosunku prawnego. Do wygaśnięcia umowy może więc dojść na skutek upływu czasu lub dokonania jednostronnej czy dwustronnej czynności prawnej albo na skutek […]
Sierpień 7, 2018

Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania

Wybór najkorzystniejszej oferty jako podstawa do wniesienia odwołania Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej można wnieść w przypadku działania lub zaniechania czynności do których zamawiający był zobowiązany, niezgodnego z przepisami ustawy PZP, tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza progi unijne. W pozostałych zamówieniach publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych enumeratywnie wymienionych w ustawie PZP. Od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w oparciu o art. 180 ust 2 zaskarżyć można również opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Ta ostatnia podstawa ma istotne znaczenie dla wykonawców. Zgodnie z przewidywaniami wprowadzona zmiana art. 180 ustawy PZP miała za zadanie umożliwić wykonawcom zaskarżenie, nie tyle wykluczenia odwołującego lub odrzucenia jego oferty, lecz również czynności wyboru innej […]
Sierpień 23, 2018

Czy ktoś słyszał o eKatalogach?

Czy ktoś słyszał o eKatalogach? Na ostatniej konferencji Urząd Zamówień Publicznych szeroko promował Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów. Platforma jest dostępna pod adresem www.ekatalogi.uzp.gov.pl Jako, że wiele ostatnio się dzieje w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, byłam przekonana, że jest to kolejne tymczasowe rozwiązanie. Okazało się jednak, że jest to bezpłatna strona, do przeprowadzania postępowań poniżej progów stosowania ustawy PZP, tj. poniżej 418 000 Euro w przypadku zamawiających sektorowych 30 000 Euro  w pozostałych przypadkach. Zamawiający mogą na niej umieszczać informacje o potrzebnych produktach lub usługach, natomiast wykonawcy mogą oferować sprzedaż swoich produktów. Celem platformy było zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Pomysł dobry. Zaciekawiona weszłam na stronę zorientować się jak to wszystko funkcjonuje. Otwieram zakładkę nabory, ustawiam kolejność od najnowszego i … […]
Sierpień 31, 2018

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie – analiza wyroku WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. W trakcie udzielania zamówienia publicznego co do zasady niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. Wyjątkiem od tej zasady są ściśle określone okoliczności wymienione w art. 144 PZP, przy czym niestety, ale żadna z przewidzianych okoliczności nie uwzględnia przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy termin ten został określony poprzez wskazanie konkretnej daty (nie jest zależny od terminu zawarcia umowy). Wprawdzie przepisy wprost tego nie wskazują, oferta powinna zostać wybrana w terminie związania ofertą. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: […]