Dla wykonawców

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk

Marzec 12, 2018

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych Bieżący rok przyniesie kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych. Dla wszystkich wykonawców istotne są dwie daty: 18 kwietnia 2018 r. oraz 18 października 2018 r. Obowiązek elektronizacji wynika z konieczności implementacji dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Pierwszy etap zmiany dotyczący Centralnego zamawiającego, korzystającego z Centrum Usług Wspólnych nastąpił 18 kwietnia 2017 r. Jakie zmiany się szykują i jak się do nich przygotować – odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej. Zakres elektronizacji W pierwszej kolejności należy wyjaśnić zakres regulacji. Elektronizacja zamówień publicznych nie dotyczy całego postępowania, a jedynie czynności związanych z porozumiewaniem się z wykonawcą, oznacza to, że wszelkie czynności zamawiającego związane z przeprowadzeniem postępowania jak np. wybór oferty, będą wykonywane w dotychczasowej, pisemnej formie. Ustawą z dnia 22 […]
Marzec 19, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą złożyć ofertę samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem. Wspólne ubieganie się o zamówienie ma na celu połączenie potencjału wszystkich podmiotów w celu spełnienia warunków określonych w SIWZ. Ustawodawca nie narzuca formy, w jakiej wykonawcy mogą złożyć ofertę. Najczęściej spotykana jest nienazwana umowa konsorcjum obejmująca wewnętrzne warunki współpracy między uczestnikami konsorcjum w celu realizacji konkretnego zamówienia. Inną znaną formą jest zawarcie umowy spółki cywilnej. W istocie jednak wykonawcy mogą zawrzeć dowolne porozumienie regulujące współpracę. Dla wykonawców składających ofertę wspólnie stosuje się takie same przepisy, jak dla indywidualnie występującego wykonawcy. Jednakże godnie z art. 23 ust 5. PZP Zamawiający może określić szczególny, […]
Marzec 26, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2 Zamawiający może określić inne warunki udziału wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o ile jest to uzasadnione Szerzej o tym w artykule: Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1. Poniżej skupimy się już na poszczególnych warunkach udziału. Zdolność finansowa i ekonomiczna Istnieje możliwość łączenia niektórych kryteriów weryfikujących zdolność finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, np. sumowanie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. Jak jednak oceniać płynność finansową konsorcjum? Sumowanie nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. W orzecznictwie KIO przyjęło się stanowisko, że wystarczające jest, by tylko jeden z konsorcjantów spełniał warunki finansowe i ekonomiczne. Nie zawsze jednak jest to adekwatne do potrzeb konkretnego […]
Kwiecień 11, 2018

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie wykonawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie wykonawcy Jawność jest jedną z najważniejszych zasad związanych z procesem udzielania zamówień publicznych wyrażoną w art. 8 PZP. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu w ramach udzielania zamówień publicznych mamy do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych o znacznej wartości. Z tego powodu informacje dotyczące udzielania i wykonywania zamówień publicznych są również informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: DIP). Zgodnie z treścią DIP, każdy ma dostęp do informacji publicznej, rozumianej jako informacji o sprawach publicznych. Co istotne, osoba która ubiega się o uzyskanie informacji publicznej nie musi wykazywać żadnego interesu w pozyskaniu […]
Maj 7, 2018

Odmowa dostępu do informacji publicznej – środki odwoławcze

Odmowa dostępu do informacji publicznej – środki odwoławcze Jeden z ostatnich wpisów dotyczył tajemnicy przedsiębiorstwa jako podstawy do odmowy udostępnienia informacji publicznej. Wskazano w nim, co może zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa i na jakiej podstawie odmowę udostępnienia informacji można kwestionować. Dzisiejszy wpis wyjaśni, jakie środki odwoławcze przysługują osobie, której bezpodstawnie odmówiono dostępu do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Przyjmuje się jednak, że do postępowania o udzielenie informacji publicznej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa ta wyraźnie odsyła do jego przepisów. Na takim stanowisku […]
Maj 21, 2018

Zamówienia poniżej kwot progowych

Zamówienia poniżej kwot progowych Nie zawsze mówiąc o zamówieniach mamy do czynienia z zamówieniami publicznymi, czyli takimi w których stosujemy Prawo zamówień publicznych. Podstawowym progiem stosowania ustawy PZP jest wartość zamówienia powyższej 30 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu, w oparciu o średni kurs euro[1] – 129.351, 00 zł. Ustawa przewiduje sytuacje w których zastosowanie będą miały wyższe progi. W szczególności, będzie to miało miejsce w przypadku stosowania PZP przez podmioty prywatne (zobowiązane do stosowania ustawy) oraz w przypadku zamówień na usługi społeczne. Ustawa przewiduje również inne np. przedmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP. Wykonawcy bardzo często nie rozróżniają zamówień publicznych od zamówień w których nie stosujemy PZP. Co musimy więc zrobić? W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować udostępnioną dokumentację. Zwykle od […]
Czerwiec 4, 2018

RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy…

RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy… 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)[1]. Dlatego dzisiaj przedstawiam drugą część wpisu dotyczącą zagadnienia RODO w zamówieniach publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opublikował wyjaśnienia i wskazówki dla zamawiających i wykonawców. W ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, nie jest przetwarzany duży zakres danych osobowych (zwykle obejmuje on imię, nazwisko, stanowisko). W istocie, pojawią się one w  zakresie: danych członków komisji przetargowej oraz innych osób reprezentujących zamawiającego; danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców: dane członków organu; konsorcjantów; podwykonawców lub innych osób udostępniających swój potencjał wykonawcy; pełnomocników. Prezes UZP opublikował na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wskazówki dla zamawiających dotyczące stosowania RODO w zamówieniach publicznych. Ma to istotne znaczenie, […]
Czerwiec 22, 2018

XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” W dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się coroczna konferencja poświęcona kierunkom zmian prawa zamówień publicznych. W tym roku w głównej mierze skupiono się na nowej koncepcji zamówień publicznych, opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zeszłym tygodniu. Konferencja została podzielona na pięć części: Cele i zasady Prawa zamówień publicznych; Efektywność zamówień publicznych; Innowacyjność zamówień publicznych; Wsparcie MŚP; Polityka zakupowa państwa. Najważniejsze, moim zdaniem, postulaty przedstawione na sympozjum dotyczyły: Celów zamówień publicznych Wiele czasu zostało poświęcone dyskusji, jaką rolę powinny pełnić zamówienia publiczne w Polsce. W głównej mierze chodzi o określenie, czy zamawiający powinni dokonywać zamówień pod kątem ekonomicznym, czy jednak zamówienia powinny być wykorzystywane […]
Czerwiec 27, 2018

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego

Gwarancja wadialna dla konsorcjum – ważny wyrok Sądu Najwyższego Temat związany z gwarancjami wadialnymi, wystawianymi na rzecz konsorcjum, budzi wiele kontrowersji i niepewności. Jedną z nich może rozwiązać tegoroczne orzeczenie Sądu Najwyższego. W dniu 15 lutego 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał wyrok o sygnaturze akt IV CSK 86/17, który być może pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wystawianiem gwarancji wadialnej, jeżeli jest ona wystawiana na rzecz jednego z konsorcjantów (lidera konsorcjum). W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy, na skutek skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uznał, że gwarancja wadialna wystawiana po zawiązaniu konsorcjum na rzecz pełnomocnika wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi […]
Lipiec 10, 2018

Kontrola udzielania zamówień cz.1

Kontrola udzielania zamówień cz. 1 System kontroli zamówień publicznych jest rozproszony. Istnieje wiele organów uprawnionych do kontrolowania zamawiających. Część organów została powołana stricte do weryfikacji zamówień publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), część zaś weryfikuje zamówienia przy okazji badania legalności wydatkowania środków publicznych. Głównym środkiem ochrony jest możliwość wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W wielu przypadkach nie jest to jednak dopuszczalne. Prawo zamówień publicznych przewiduje konkretne sytuacje, w których środek odwoławczy przysługuje. Dlatego też poniżej postaram się opisać inne sposoby wszczęcia kontroli zamówień publicznych. Czasami warto podjąć działania przeciwko konkretnym działaniom zamawiającego. Wartość zamówień, na które nie przysługuje odwołanie może być znaczna, a brak kontroli może spowodować, że podobna sytuacja wystąpi w przyszłości. Ze względu na zakres […]
Lipiec 18, 2018

Kontrola zamówień – część 2

Kontrola zamówień – część 2 Kolejna część wpisu obejmuje środki kontroli przez organy, które nie zostały stricte powołane do zajmowania się zamówieniami, a ich kompetencje wynikają z przeprowadzania kontroli w innym zakresie (np. finansowym). Co do zasady wyniki kontroli takich organów nie wpływają na sytuację zamawiającego wprost, a stają się podstawą do ukarania w innym postępowaniu. I. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Uprawnienia kontrolne w zakresie zamówień publicznych ma również Najwyższa Izba Kontroli. Jest ona odpowiedzialna m.in. za kontrolę organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych Zakres kontroli: Podmioty prywatne korzystające ze środków publicznych = legalność i gospodarność; Jednostki samorządu terytorialnego = legalność, gospodarność, rzetelność; Pozostałe podmioty = legalność, […]
Lipiec 31, 2018

Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Sposoby zakończenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Byt każdej umowy, nie wyłączając umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, może zostać zakończony na wiele sposobów – umowa może wygasnąć,  zostać rozwiązana na skutek działania stron, a także zakończyć się na skutek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Wskazane powyżej pojęcia są bardzo często mylone i używane zamiennie, gdyż ich efektem jest zakończenie obowiązywania umowy. Instytucje te wywołują jednak odmienne skutki. Celem dzisiejszego wpisu jest więc wyjaśnienie, czym różnią się wskazane instytucje prawne. Wygaśnięcie umowy. Termin wygaśniecie umowy jest terminem bardzo ogólnym i dotyczy po prostu zakończenia stosunku prawnego. Do wygaśnięcia umowy może więc dojść na skutek upływu czasu lub dokonania jednostronnej czy dwustronnej czynności prawnej albo na skutek […]