Dla zamawiających

Zamówienia publiczne dla wielu osób są wyzwaniem. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową, jak i podmiotów składających ofertę. Często już samo ustalenie czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych lub wybór trybu budzi wiele wątpliwości, które postaramy się rozwiązać Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca, jak i tych, którzy posiadają już pewną wiedzę lecz szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Piszemy o zmówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym, jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych, jednak również z uwzględnieniem dorobku nauki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć sens przepisu, tam gdzie z pozoru go nie ma. Celem naszej pracy jest zamówienie efektywne i innowacyjne, bez KIO i uruchamiania gwarancji.

Zwrócimy Wam również uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na problemy powstające przy zwykłej interpretacji przepisów. Nie zawsze białe jest białe, a czarne jest czarne.

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany. W maju 2018 r. światło dzienne ma ujrzeć nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych. Chciałybyśmy komentować dla Was nowe regulacje na bieżąco jak również liczymy na pytania i sugestie z Waszej strony.

Bezwadium.pl ma stać się platformą, wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie. Więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia,

Aleksandra Hajduk i Kamila Kasprzyk

Marzec 19, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą złożyć ofertę samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem. Wspólne ubieganie się o zamówienie ma na celu połączenie potencjału wszystkich podmiotów w celu spełnienia warunków określonych w SIWZ. Ustawodawca nie narzuca formy, w jakiej wykonawcy mogą złożyć ofertę. Najczęściej spotykana jest nienazwana umowa konsorcjum obejmująca wewnętrzne warunki współpracy między uczestnikami konsorcjum w celu realizacji konkretnego zamówienia. Inną znaną formą jest zawarcie umowy spółki cywilnej. W istocie jednak wykonawcy mogą zawrzeć dowolne porozumienie regulujące współpracę. Dla wykonawców składających ofertę wspólnie stosuje się takie same przepisy, jak dla indywidualnie występującego wykonawcy. Jednakże godnie z art. 23 ust 5. PZP Zamawiający może określić szczególny, […]
Marzec 26, 2018
Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2

Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 2 Zamawiający może określić inne warunki udziału wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o ile jest to uzasadnione Szerzej o tym w artykule: Określenie warunków oceny wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – część 1. Poniżej skupimy się już na poszczególnych warunkach udziału. Zdolność finansowa i ekonomiczna Istnieje możliwość łączenia niektórych kryteriów weryfikujących zdolność finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, np. sumowanie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. Jak jednak oceniać płynność finansową konsorcjum? Sumowanie nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. W orzecznictwie KIO przyjęło się stanowisko, że wystarczające jest, by tylko jeden z konsorcjantów spełniał warunki finansowe i ekonomiczne. Nie zawsze jednak jest to adekwatne do potrzeb konkretnego […]
Kwiecień 11, 2018

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie wykonawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie wykonawcy Jawność jest jedną z najważniejszych zasad związanych z procesem udzielania zamówień publicznych wyrażoną w art. 8 PZP. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu w ramach udzielania zamówień publicznych mamy do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych o znacznej wartości. Z tego powodu informacje dotyczące udzielania i wykonywania zamówień publicznych są również informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: DIP). Zgodnie z treścią DIP, każdy ma dostęp do informacji publicznej, rozumianej jako informacji o sprawach publicznych. Co istotne, osoba która ubiega się o uzyskanie informacji publicznej nie musi wykazywać żadnego interesu w pozyskaniu […]
Kwiecień 23, 2018

RODO a zamówienia publiczne

RODO A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Bieżący rok jest przełomowy nie tylko w związku z licznymi zmianami w ustawie o prawie zamówień publicznych (PZP), ale także w związku z rewolucją w zakresie ochrony danych osobowych. Większość podmiotów już słyszała o RODO czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, który jest aktem prawnym instytucji Unii Europejskiej. Do początku obowiązywania RODO zostało już tylko kilkadziesiąt dni. Czy RODO oznacza również zmiany w zamówieniach publicznych? Jak akt ten wpłynie na ustawę PZP ? Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, odwołamy się do preambuły RODO, która już w motywie 78 wskazuje, że: „zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy też brać pod uwagę w przetargach publicznych”. Jak ma się to do […]
Czerwiec 4, 2018

RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy…

RODO w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy… 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)[1]. Dlatego dzisiaj przedstawiam drugą część wpisu dotyczącą zagadnienia RODO w zamówieniach publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opublikował wyjaśnienia i wskazówki dla zamawiających i wykonawców. W ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, nie jest przetwarzany duży zakres danych osobowych (zwykle obejmuje on imię, nazwisko, stanowisko). W istocie, pojawią się one w  zakresie: danych członków komisji przetargowej oraz innych osób reprezentujących zamawiającego; danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców: dane członków organu; konsorcjantów; podwykonawców lub innych osób udostępniających swój potencjał wykonawcy; pełnomocników. Prezes UZP opublikował na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wskazówki dla zamawiających dotyczące stosowania RODO w zamówieniach publicznych. Ma to istotne znaczenie, […]
Czerwiec 22, 2018

XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

XI KONFERENCJA pn. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” W dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się coroczna konferencja poświęcona kierunkom zmian prawa zamówień publicznych. W tym roku w głównej mierze skupiono się na nowej koncepcji zamówień publicznych, opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zeszłym tygodniu. Konferencja została podzielona na pięć części: Cele i zasady Prawa zamówień publicznych; Efektywność zamówień publicznych; Innowacyjność zamówień publicznych; Wsparcie MŚP; Polityka zakupowa państwa. Najważniejsze, moim zdaniem, postulaty przedstawione na sympozjum dotyczyły: Celów zamówień publicznych Wiele czasu zostało poświęcone dyskusji, jaką rolę powinny pełnić zamówienia publiczne w Polsce. W głównej mierze chodzi o określenie, czy zamawiający powinni dokonywać zamówień pod kątem ekonomicznym, czy jednak zamówienia powinny być wykorzystywane […]
Sierpień 31, 2018

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie

Termin wykonania zamówienia, a wydłużające się postępowanie – analiza wyroku WSA III SA/Wr 680/17 we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. W trakcie udzielania zamówienia publicznego co do zasady niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. Wyjątkiem od tej zasady są ściśle określone okoliczności wymienione w art. 144 PZP, przy czym niestety, ale żadna z przewidzianych okoliczności nie uwzględnia przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy termin ten został określony poprzez wskazanie konkretnej daty (nie jest zależny od terminu zawarcia umowy). Wprawdzie przepisy wprost tego nie wskazują, oferta powinna zostać wybrana w terminie związania ofertą. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: […]
Wrzesień 23, 2018

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy Realizacja projektów POPC wymaga w pewnych przypadkach przeprowadzenia przez przedsiębiorcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zadanie bardzo trudne. Pierwsze wątpliwości budzi już samo ustalenie, czy w danym przypadku niezbędne jest stosowanie ustawy PZP. Szerzej o tym było w http://okablowani.pl/stosowanie-ustawy-pzp-w-ramach-realizacji-projektu-z-srodkow-ue/ Ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie w naszym postępowaniu, to jednak dopiero pierwszy problem. Prawda jest taka, że podmiot prywatny zwykle nie ma żadnego doświadczenia przy realizacji zamówień publicznych. Przez to przedsiębiorcy popełniają błędy. Skutki mogą być wyjątkowo dotkliwe, gdyż w przypadku realizacji projektu każde zamówienie jest dokładnie weryfikowane pod kątem legalności, a każde naruszenie może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej… w wysokości nawet do 100 % dofinansowania. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z […]
Listopad 6, 2018

Niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu

Niewłaściwe określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu. W niniejszym wpisie przejdę do kolejnego przykładu błędów pojawiających się w postępowaniach dotyczących udzielenia zamówień w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W postępowaniach POPC Beneficjenci nie stosują ustawy PZP. Zastosowanie mają co do zasady Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z pkt 6.5.2.8) Wytycznych: Warunki   udziału   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   oraz   opis   sposobu dokonywania oceny  ich  spełniania,  o  ile  zostaną  zawarte  w  zapytaniu  ofertowym,  o  którym  mowa  w  pkt  11 lit.  a,  określane  są  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu zamówienia,  zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania wykonawców.    Nie    można    formułować  warunków przewyższających  […]
Listopad 21, 2018

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych – cz. 2

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych – cz. 2 – rozliczenie zaliczki i zabezpieczenie zwrotu zaliczki. W jednym z poprzednich wpisów omówiono zakres stosowania zaliczek przez strony zawierające umowę w trybie zamówienia publicznego. Wskazano na definicję zaliczki, jej funkcje oraz podstawowe różnice pomiędzy zaliczką, a innymi podobnymi instytucjami, jak również określono korzyści wynikające ze stosowania zaliczek. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację omawiania zagadnień związanych ze stosowaniem instytucji zaliczki w przypadku umów zawieranych w trybie zamówień publicznych i porusza tematykę rozliczania zaliczki oraz zabezpieczenia jej zwrotu. Rozliczenie zaliczki. Stosownie do treści art. 151a ust. 4 PZP, zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Oznacza to, że w przypadku udzielania przez zamawiającego więcej niż […]
Listopad 29, 2018

Błędy w kryteriach oceny ofert

Błędy w kryteriach oceny ofert Kolejną grupą błędów, które zamawiający popełniają podczas udzielania zamówień, jest nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określają jedynie ogólne zasady kształtowania kryteriów oceny ofert. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia powinny być formułowane w taki sposób by zapewniały zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ze względu, że pojęcia te są bardzo ogólne, konieczne jest wskazanie dodatkowych cech, które kryteria powinny posiadać. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty Kryteria oceny ofert powinny zapewnić możliwość wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszej – oznacza albo ofertę określającą najniższą cenę, albo ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie[1]. Dlatego też, wszelkie kryteria, które nie […]
Grudzień 12, 2018

RODO a ochrona danych osobowych wykonawców – na co zwrócić uwagę?

RODO a ochrona danych osobowych wykonawców – na co zwrócić uwagę? O ogólnych skutkach związanych z rozpoczęciem stosowania w sferze zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach, dostępnych tutaj i tutaj. W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona jedynie tematyka związana z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych wykonawców.  Nie ma wątpliwości co do tego, że zamawiający będzie administratorem danych osobowych powierzonych przez wykonawcę. Podstawą do przetwarzania danych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit c RODO, wskazujący, iż administrator danych osobowych ma prawo do ich przetwarzania z uwagi na ciążący na nim obowiązek prawny. Co to oznacza w praktyce w zakresie ochrony danych osobowych […]