Konsekwencje złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym

Kiedy wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
kwiecień 19, 2021
Czy na gruncie nowej ustawy p.z.p. otwarcie ofert nadal jest jawne?
kwiecień 23, 2021

Zgodnie z art. 20 ust. 2 p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Natomiast w uzasadnionych przypadkach zamawiający może:

  1. dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
  2. sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Podjęcie określonej czynności lub złożenie dokumentów w toku postępowania w języku obcym jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił taką możliwość w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu.

Zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest więc język polski. Jakie są natomiast konsekwencje złożenia np. kart katalogowych sporządzonych w języku obcym?

W tym zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 grudnia 2019 r. (KIO 2436/19), gdzie wskazano, iż:

„W sytuacji w której Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia dokumentów w języku innym niż polski, brak tłumaczenia dokumentu (karty katalogowej) na język polski jest równoznaczny z brakiem tego dokumentu”.

Oczywiście brak dopuszczenia przez zamawiającego możliwości złożenia dokumentów w języku obcym nie dyskwalifikuje możliwości wykorzystania w postępowaniu dokumentów, które w wersji oryginalnej zostały sporządzone w języku obcym. Jednakże wykorzystanie takiego dokumentu wymaga od wykonawcy przedłożenia stosownego tłumaczenia na język polski. Co istotne, przepisy p.z.p. oraz akty wykonawcze nie przewidują, aby dokument składany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musiał być złożony z tłumaczeniem przysięgłym – w konsekwencji stosownego tłumaczenia może dokonać sam wykonawca.

1 Komentarz

  1. Oznacza to, ze podstawowe znaczenie dla Zamawiajacego ma dokument sporzadzony w jezyku obcym, a jego tlumaczenie stanowi niejako konsekwencje przedlozenia pierwszego dokumentu. Stanowi to jednoczesnie realizacje zasady prowadzenia postepowania w jezyku polskim, bowiem w swietle art. 9 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) – dalej p.z.p., postepowanie o udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie, prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej i w jezyku polskim. Jednak w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze wyrazic zgode na zlozenie wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, oswiadczen, oferty oraz innych dokumentow rowniez w jednym z jezykow powszechnie uzywanych w handlu miedzynarodowym lub jezyku kraju, w ktorym zamowienie jest udzielane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *