Czy na gruncie nowej ustawy p.z.p. otwarcie ofert nadal jest jawne?

Konsekwencje złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
kwiecień 21, 2021
Czy w wyniku zmiany ceny realizacji zamówienia, zamawiający może żądać zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
kwiecień 23, 2021

Przed nastaniem pandemii COVID-19 zwyczajem było, iż reprezentanci wykonawcy, którzy fizycznie złożyli oferty w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu, brali również udział w czynności otwarcia ofert, która polegała na tym, iż przedstawiciele wykonawcy wraz z przedstawicielami zamawiającego zasiadali w jednym pokoju, gdzie zamawiający najpierw informował o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podawał nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z oferowanymi przez nich cenami.

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, ww. zwyczaj musiał ulec zmianie i otwarcie ofert odbywało się w formie zdalnej – on line np. za pośrednictwem serwisu YouTube, co zadośćuczyniło  wymogowi jawności otwarcia ofert.

W nowej ustawie prawo zamówień publicznych nie przewidziano jednak, aby czynność otwarcia ofert miała charakter jawny, a więc nie jest koniecznym zapewnienie otwartego dostępu do czynności otwarcia ofert.

Co istotne, o ile na gruncie poprzedniej ustawy otwarcie ofert musiało nastąpić w tym samym dniu, kiedy nastąpiło złożenie ofert, o tyle na gruncie nowej ustawy kwestia ta została uregulowana odmiennie. Mianowicie, zgodnie z art. 222 ust. 1 p.z.p., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Przy czym, jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Aby uniemożliwić zamawiającemu dowolność w unieważnieniu postępowania ze względu na fakt, iż oferty niepodlegające odrzuceniu opiewają na kwoty wyższe niż kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *