Czy w wyniku zmiany ceny realizacji zamówienia, zamawiający może żądać zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Czy na gruncie nowej ustawy p.z.p. otwarcie ofert nadal jest jawne?
kwiecień 23, 2021
Doniosłość wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów na gruncie nowego p.z.p.
kwiecień 26, 2021

W toku realizacji umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, wielokrotnie dochodzi do zmian, które skutkują zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy (ceny) za realizację zamówienia publicznego. Czy  w przypadku zmiany wspomnianej ceny, Zamawiający może wymagać zwiększenia kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiło określony procent ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Urząd Zamówień Publicznych w swoim stanowisku zwrócił uwagę, iż „Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmów dających zamawiającemu uprawnienia do żądanie podwyższenia zabezpieczenia (brak uregulowań dotyczących automatycznej waloryzacji kwoty zabezpieczenia)”.

W konsekwencji nadmieniono, iż „w przypadku podwyższenia wartości umowy o zamówienie publiczne, brak podstaw prawnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych do wysunięcia przez zamawiającego żądania uzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia) wysokości wynagrodzenia wykonawcy”.

Co prawda powyższe stanowisko wyrażono na kanwie uchylonej ustawy prawo zamówień publicznych, jednak zachowuje ono nadal swoją aktualność.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *