Doniosłość wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów na gruncie nowego p.z.p.

Czy w wyniku zmiany ceny realizacji zamówienia, zamawiający może żądać zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
kwiecień 23, 2021
Rewolucja w zamówieniach na usługi społeczne poniżej progów unijnych
kwiecień 28, 2021

Stosownie do art. 131 ust. 2 p.z.p.

  1. W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po:

1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub

2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego

– wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone.

Zarówno na gruncie nowej, jak i uchylonej ustawy p.z.p. została przewidziana możliwość przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej albo sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. W takich przypadkach, terminy składania ofert muszą być dłuższe niż terminy minimalne, które zostały wskazane w p.z.p.

Przy czym z przytoczonego powyżej przepisu wynika, iż zamawiający może:

  1. przewidzieć samą możliwość odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
  2. ze względu na specyfikę zamówienia wymagać złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

W przypadku jeżeli zamawiający, przed złożeniem oferty, wymaga (żąda) od wykonawcy odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, to wykonawca, który planuje wziąć udział w postępowaniu jest zobligowany do wypełnienia ww. wymogu zamawiającego.

W razie braku wykonania żądanej wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentami zamówienia, oferta takiego wykonawcy podlega odrzuceniu stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p., tj. zamawiający odrzuca ofertę, gdy została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia, a nie poinformował jedynie o takiej możliwości.

W każdym razie, wykonawca powinien mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy zamawiający przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia, to aby uniknąć odrzucenia złożonej przez siebie oferty, musi wziąć udział w ww. czynnościach.

Przy czym, żądanie odbycia m.in. wizji lokalnej nie stanowi nieograniczonego prawa zamawiającego, ponieważ spełnienia takich obowiązków od wykonawców może żądać wyłącznie, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *