Czy Zamawiający jest związany przedkładaną przez wykonawców interpretacją podatkową, co do zastosowanej stawki podatku VAT?

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego
maj 7, 2021
Procedura odwrócona w nowym prawie zamówień publicznych i jej znaczenie dla wykonawców
maj 10, 2021

W przypadku wątpliwości zamawiającego, co do zastosowanej przez wykonawcę w ofercie stawki podatku VAT, wykonawcy wielokrotnie przedkładają uzyskane interpretacje podatkowe, aby uwiarygodnić prawidłowość zastosowanej stawki podatku VAT.

Czy w przypadku zastosowania się przez wykonawcę do takiej interpretacji podatkowej, zamawiający niejako automatycznie powinien uznać prawidłowość działania wykonawcy?

Co istotne, na etapie uzyskiwania interpretacji podatkowej dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów pomiędzy zainteresowanym a organem interpretacyjnym dotyczącej możliwości zastosowania konkretnych przepisów podatkowych do pewnego, zrealizowanego lub hipotetycznego, stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna nie jest zatem aktem stosowania prawa, lecz jest jedynie informacją zawierającą stanowisko organu podatkowego w kwestii sposobu stosowania prawa. Indywidualna interpretacja podatkowa jest formą wyrażenia przez organ podatkowy oświadczenia wiedzy, w jaki sposób należy interpretować i stosować przepisy prawa podatkowego w sytuacji faktycznej, w której znajduje się lub może się znaleźć osoba zainteresowana. W ramach interpretacji indywidualnej organ podatkowy jedynie przedstawia swój pogląd w zakresie rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do ujętego we wniosku stanu faktycznego już istniejącego bądź zdarzenia przyszłego. Przedmiotem oceny organu podatkowego nie jest stan faktyczny, lecz przepis prawny. Samo wydanie interpretacji nie łączy się w zasadzie z żadnymi skutkami prawnymi. Przepisy prawa podatkowego przewidują bowiem określone skutki (głównie dla wnioskodawcy, lecz częściowo również dla właściwych względem niego organów podatkowych) dopiero w związku z zastosowaniem się do interpretacji. Nie pozostaje natomiast zastosowaniem się do interpretacji złożenie oferty z daną stawką podatku od towarów i usług. Takie działanie nie rodzi bowiem po stronie Wykonawcy żadnych konsekwencji podatkowych. Nie kreuje ani obowiązku podatkowego, ani tym bardziej zobowiązania podatkowego. W związku z powyższym, na etapie złożenia oferty w toku postępowania o zamówienie publiczne, interpretacja indywidualna (dotycząca stawek podatkowych, z jakimi miałoby być dane zamówienie wykonane), nie wywołuje żadnych skutków. Interpretacje indywidualne nie są wiążące, ani podatnika (wnioskodawcy), ani organu podatkowego.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 lipca 2017 r. (KIO 1355/17), słusznie wskazała, iż: „Ocena prawidłowości oferty, w tym ocena prawidłowości obliczenia ceny, wymaga bowiem dokonania każdorazowo wykładni przepisów podatkowych (regulacji dotyczących stawek podatku od towarów i usług) i nie wymaga się w tym zakresie pozyskiwania każdorazowo interpretacji podatkowych. Przyjmuje się, że zamawiający może z interpretacji pomocniczo skorzystać, lecz nie pozostaje związany jej treścią”.

Zamawiający jako gospodarz postępowania jest zobligowany do czuwania nad zgodnością działań wykonawców z przepisami prawa. Źródłem prawa jest z kolei ustawa o podatku VAT, oraz ewentualne rozporządzenia i to na tej podstawie, a nie otrzymanej interpretacji podatkowej, zamawiający powinien podjąć decyzję co do prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT. Interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, lecz może stanowić co najwyżej pewnego rodzaju wskazówkę dla zamawiających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *