Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań

Czy kalkulacja ceny oferty, w tym stosowane wynagrodzenie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
maj 10, 2021
Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.
maj 14, 2021

Wykonawca po analizie Specyfikacji Warunków Zamówienia, lub opisu potrzeb i wymagań, może uznać, że pewne kwestie są sformułowane nieprecyzyjnie, niejasno. W tym zakresie może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia.

Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w każdym momencie, ale nie zawsze zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.

    I. Przetarg nieograniczony – art. 135 p.z.p.

Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień treści SWZ, jeżeli pytania wpłynęły do niego na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, co stanowi wydłużenie tego terminu w porównaniu z uchyloną ustawą p.z.p., ponieważ na gruncie uchylonej ustawy obowiązek ten istniał w przypadku, gdy pytania wpłynęły do połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli więc pytania do treści SWZ wpłyną na 13 dni przed upływem terminu składania ofert, lub później, udzielenie odpowiedzi na takie spóźnione pytania stanowi jedynie uprawnienie zamawiającego.

W przypadku złożenia pytań w ww. terminie, zamawiający jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli pytań w tym terminie, zobligowany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu składania ofert.

   II. Tryb podstawowy – art. 284 p.z.p.

W trybie podstawowym, a więc właściwym dla postępowań poniżej progów unijnych, pytania można złożyć zarówno odnośnie do treści SWZ, jak i opisu potrzeb i wymagań (3. wariant trybu podstawowego).

Zamawiający jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi jedynie w przypadku, gdy pytania złożono na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, albo ofert podlegającym negocjacjom. W takim przypadku, pytań należy udzielił nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli odpowiedzi nie zostaną udzielone w tym terminie, termin składania ofert powinien ulec stosownemu przedłużeniu.

Ważne!

Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań. Wskazane powyżej terminy ostateczne, w których powinny zostać złożone pytania, które obligują zamawiającego do udzielenia odpowiedzi na pytania, znajdują zastosowanie jedynie względem pierwotnie wyznaczonych terminów składania ofert, a przedłużenie terminu składania ofert nie wydłuża jednocześnie terminu, w którym zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień co do treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *