Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.

Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań
maj 12, 2021
Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?
maj 21, 2021

Na gruncie nowego p.z.p. nadal podtrzymano możliwość posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, nadal dotyczy to wyłącznie:

  1. zdolności technicznej lub zawodowej lub
  2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Nowe p.z.p. doprecyzowało kilka kwestii, które dotychczas nie były uregulowane wprost w przepisach, a stanowiły wyłącznie dorobek orzecznictwa i doktryny.

W przepisach jednoznacznie uregulowano, że wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, już wraz z ofertą ma obowiązek złożenia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

W każdym razie, w przypadku pominięcia w ofercie takiego dokumentu, zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wspomnianego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.

Co istotne, art. 118 ust. 4 p.z.p. reguluje warunki minimalne jakie powinno spełniać zobowiązanie podmiotu trzeciego. Mianowicie są to:

  • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  • sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  • czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Należy pamiętać, iż w przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, również względem niego badane jest czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Przy czym wykonawca musi mieć na uwadze, iż jeżeli powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy, to konieczne jest aby podmioty udostępniające zasoby faktycznie (rzeczywiście) wykonały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmiot trzeci, wskazany przez wykonawcę w ofercie, musi wykonać usługi lub roboty budowlane w takim zakresie, w jakim zostają udostępnione zasoby celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą składającym ofertę.

W konsekwencji, w przypadkach wskazanych powyżej musi dojść do faktycznego – rzeczywistego udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia – czynność zobowiązania do udostępnienia swoich zasobów nie może mieć charakteru pozornego i nie może służyć jedynie celem pozyskania danego zamówienia publicznego.

Co istotne, stosownie do art. 122 p.z.p., istnieje możliwość „podmiany” podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Wówczas zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie przez niego wskazanym zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ważne!

Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego już po upływie terminu składania ofert, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (art. 123 p.z.p.). Wspomniana „podmiana” jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy w ofercie powołano się na zasoby podmiotu trzeciego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *