Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?

Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.
maj 14, 2021
Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
maj 24, 2021

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo.

Zamawiający na potwierdzenie ww. okoliczności może, a w postępowaniach przeprowadzanych w trybie unijnym musi żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie ww. okoliczności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jest to informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy po złożeniu oferty, a także już po wezwaniu do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych np. w zarządzie danego podmiotu dochodzi do zmian kadrowych. Wówczas pojawia się pytanie czy należy złożyć informację z KRK dotyczącą odwołanego członka zarządu, nowo powołanego, czy też obu?

Odpowiedzi na to pytanie udziela sam przepis, z którego wyraźnie wynika, iż komentowany podmiotowy środek dowodowy powinien zostać złożony przez urzędującego członka organu zarządzającego. Jeżeli więc w dniu składania ofert, oraz wezwania do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych stanowisko Prezesa Zarządu piastował Pan ABC, a w dniu uzupełnienia dokumentów stanowisko to pełnił Pan XYZ (Pan ABC został odwołany), to informacja z KRK powinna zostać złożona wyłącznie odnośnie do Pana XYZ – nowego, urzędującego członka zarządu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, gdzie wskazuje się, iż:

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 Prawa zamówień publicznych, z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu prawomocnie skazano za przestępstwo, wymienione w pkt 13 tego artykułu. Ustawa zatem jednoznacznie wskazuje na „urzędującego członka organu”, a więc wymóg wykazania niekaralności nie dotyczy członka organu, który złożył rezygnację. Jeżeli na dzień uzupełnienia dokumentów członek zarządu złożył rezygnację, nie ma podstaw do oczekiwania, że wykonawca złoży wówczas informację z KRK dotyczącą tej osoby” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2019 r. KIO 1796/19.

Co prawda ww. orzeczenie zostało wydane na kanwie uchylonego stanu prawnego, jednakże ze względu na podobne brzmienie przepisów, zachowuje ono swoją aktualność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *