Czy złożenie dwóch takich samych (identycznych) ofert skutkuje ich odrzuceniem?

Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
maj 24, 2021
Nowa instytucja na ratunek wykonawcom
czerwiec 18, 2021

W powstałym przypadku odwołujący zarzucił, iż w postępowaniu doszło do złożenia 2 ofert przez tego samego wykonawcę, co powinno skutkować ich odrzuceniem ze względu na naruszenie fundamentalnej zasady składania 1 oferty w postępowaniu.

KIO w zaistniałym stanie faktycznym ostatecznie doszło do wniosku, iż została złożona jedna oferta, jednak wskazano, iż:

„Nawet gdyby pozostały dwie oferty to jest z godz.21.04 jak i z godz.21.28 a co według ustaleń Izby nie miało miejsca, w sytuacji tych samych treści, co potwierdzają zgodnie strony i przystępujący, to w ocenie Izby nie ma miejsca złożenie dwóch ofert przez jednego wykonawcę a czego zakazuje ustawa” –  wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2020 r., KIO 2585/19

Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, że postanowienia art. 82 ust. 1 p.z.p. mają charakter formalny i nie ma znaczenia dla sankcji z niego wynikających (art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p.), że treść ofert jest taka sama. W konsekwencji w ocenie Izby jeżeli treść ofert jest taka sama to złożenie dwóch takich ofert nie skutkuje wypełnieniem dyspozycji z art. 82 ust. 1 ustawy o nakazie złożenie jednej oferty przez jednego wykonawcę.

W dobie pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz z uwagi na zawodne działanie platform za pośrednictwem, których składane są oferty, przypadki takie mogę się powtarzać. Co prawda ww. orzeczenie zostało wydane na kanwie uchylonej ustawy p.z.p., jednak zachowuje ono nadal swoją aktualność, ponieważ zgodnie z art. 218 ust. 1 p.z.p. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Nie zmienia to jednak faktu, iż ofertę powinno się traktować nie jako określony plik, ale oświadczenie woli – jeżeli oświadczenia woli są takie same, to oznacza to, iż mamy do czynienia z jedną ofertą, która co najwyżej niepotrzebnie została zdublowana. W konsekwencji, jeżeli treść ofert jest taka sama to złożenie dwóch takich ofert nie skutkuje wypełnieniem dyspozycji z art. 218 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych o nakazie złożenie jednej oferty przez jednego wykonawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *