Aktualności


kwiecień 19, 2021

Kiedy wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zarówno w nowym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, przewidziane zostały przypadki, kiedy wykonawca, po odpowiednim zasygnalizowaniu tej okoliczności zamawiającemu nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Istotna zmiana w tym zakresie dotyczy jednak tego, iż regulacje dotyczące komentowanego zakresu na gruncie uchylonej ustawy były wspólne postępowaniom przeprowadzanym w trybie unijnym, jak i krajowym, aktualnie ustawodawca zadecydował o zróżnicowaniu ww. […]
kwiecień 9, 2021

Przedmiotowe środki dowodowe

Stosownie do art. 7 pkt 20 p.z.p., przez przedmiotowe środki dowodowe rozumieć należy środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe umożliwiają zamawiającemu weryfikację, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty […]
kwiecień 9, 2021

Czy zamawiający może wyłącznie samodzielnie potraktować określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykonawcy, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert, przekładają w toku postępowania wiele dokumentów, z których treści wynika, iż mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „u.z.n.k.”). Co istotne, przepisy ww. ustawy przewidują rygorystyczną odpowiedzialność karną oraz cywilną w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. […]
kwiecień 2, 2021

Pisemność a forma pisemna

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Istotą formy pisemnej jest więc opatrzenie danego dokumentu własnoręcznym podpisem wystawcy. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 16 p.z.p., przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych […]
marzec 31, 2021

Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?

Przepisy p.z.p. w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: „rozporządzenie”). Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze […]
marzec 29, 2021

Formaty składanych plików

Zważywszy, iż komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadniczo odbywać może się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej istotnym są formaty plików, w jakich składane są poszczególne dokumenty. Już w tym miejscu należy podkreślić, iż wykonawca nie może złożyć plików wchodzących w skład jego oferty w jakimkolwiek formacie. W tym zakresie musi postępować zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia. Przy […]
marzec 22, 2021

Nowe progi stosowania p.z.p.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 p.z.p., przepisy ustawy p.z.p. stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. Jak wynika z ww. regulacji, zamawiający zasadniczo w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa lub stanowi równowartość kwoty 130 000 złotych, zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania […]
kwiecień 29, 2020

Odwieszenie postępowań przed KIO?

Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z dnia 28 kwietnia 2020 r. planuje się wprowadzenie kolejnych zmian w obowiązującym prawodawstwie.  Jedna z propozycji zmian dotyczy uchylenia treści art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób […]
marzec 24, 2020

Zmiany w realizacji umów w sprawie zamówień publicznych – COVID-19

Zmiany w realizacji umów w sprawie zamówień publicznych – COVID-19 Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Ustawa), wprowadza nowe zapisy mające na celu ograniczenie negatywnych skutków niewykonania umowy z powodu występowania COVID-19. Projekt nowelizacji Ustawy przewiduje dwie zasadnicze modyfikacje. Po pierwsze, pozwala na zmianę umowy z wykonawcą, nawet w sytuacji, […]