Michał Szczęsny

czerwiec 18, 2021

Nowa instytucja na ratunek wykonawcom

Zgodnie z art. 109 ust. 3 p.z.p. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Ww. […]
maj 26, 2021

Czy złożenie dwóch takich samych (identycznych) ofert skutkuje ich odrzuceniem?

W powstałym przypadku odwołujący zarzucił, iż w postępowaniu doszło do złożenia 2 ofert przez tego samego wykonawcę, co powinno skutkować ich odrzuceniem ze względu na naruszenie fundamentalnej zasady składania 1 oferty w postępowaniu. KIO w zaistniałym stanie faktycznym ostatecznie doszło do wniosku, iż została złożona jedna oferta, jednak wskazano, iż: „Nawet gdyby pozostały dwie oferty to jest z godz.21.04 jak i z godz.21.28 a co […]
maj 24, 2021

Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Przedstawiciele zamawiających wielokrotnie wskazują, iż oferta została złożona przez spółkę cywilną, lub że umowa została zawarta ze spółką cywilną (wykonawcą zamówienia jest spółka cywilna). Czy określenie takie jest prawidłowe? Zgodnie z art. 860 § 1 kodeksu cywilnego: 1. Przez umowę spółki [cywilnej – przyp. autora] wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, […]
maj 21, 2021

Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo. Zamawiający na potwierdzenie ww. okoliczności może, a w postępowaniach przeprowadzanych w trybie unijnym musi żądać […]
maj 14, 2021

Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.

Na gruncie nowego p.z.p. nadal podtrzymano możliwość posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, nadal dotyczy to wyłącznie: zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Nowe p.z.p. doprecyzowało kilka kwestii, które dotychczas nie były uregulowane wprost w przepisach, a stanowiły wyłącznie dorobek orzecznictwa i doktryny. W przepisach jednoznacznie uregulowano, […]
maj 12, 2021

Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań

Wykonawca po analizie Specyfikacji Warunków Zamówienia, lub opisu potrzeb i wymagań, może uznać, że pewne kwestie są sformułowane nieprecyzyjnie, niejasno. W tym zakresie może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w każdym momencie, ale nie zawsze zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.     I. Przetarg nieograniczony […]
maj 10, 2021

Czy kalkulacja ceny oferty, w tym stosowane wynagrodzenie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

W zaistniałym w sprawie stanie faktycznym, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca przedłożył stosowne wyjaśnienia, jednak zastrzegł, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – w tym zakresie przedłożono uzasadnienie. Ze względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przedmiotowe wyjaśnienia nie zostały udostępnione innemu wykonawcy, który wziął udział w przedmiotowym postępowaniu. W konsekwencji wykonawca złożył odwołanie wskazując, iż utajnienie […]
maj 10, 2021

Procedura odwrócona w nowym prawie zamówień publicznych i jej znaczenie dla wykonawców

Procedura odwrócona przewidziana została już na gruncie uchylonej ustawy p.z.p. Tak jak i obecnie dotyczyła wyłącznie przetargu nieograniczonego. Jak już wskazano w poprzednim artykule, przetarg nieograniczony to tryb postępowania przewidziany jedynie dla postępowań powyżej progów unijnych – nie znajduje on zastosowania w postępowaniach poniżej progów unijnych, gdzie zamawiający mogą zastosować 3 warianty trybu podstawowego. W konsekwencji procedura odwrócona […]
maj 7, 2021

Czy Zamawiający jest związany przedkładaną przez wykonawców interpretacją podatkową, co do zastosowanej stawki podatku VAT?

W przypadku wątpliwości zamawiającego, co do zastosowanej przez wykonawcę w ofercie stawki podatku VAT, wykonawcy wielokrotnie przedkładają uzyskane interpretacje podatkowe, aby uwiarygodnić prawidłowość zastosowanej stawki podatku VAT. Czy w przypadku zastosowania się przez wykonawcę do takiej interpretacji podatkowej, zamawiający niejako automatycznie powinien uznać prawidłowość działania wykonawcy? Co istotne, na etapie uzyskiwania interpretacji podatkowej dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów pomiędzy […]
maj 7, 2021

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego

Najpopularniejszym trybem udzielenia zamówienia publicznego na kanwie uchylonej ustawy p.z.p. był przetarg nieograniczony. Na gruncie starej ustawy, był to jeden z dwóch trybów podstawowych, który mógł zostać zastosowany zawsze, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek, a ofertę składać mogli wszyscy zainteresowani wykonawcy. Co istotne, na gruncie nowej ustawy p.z.p. tryb przetargu nieograniczonego nie będzie stosowany w postępowaniach krajowych, tj. poniżej progów unijnych. […]
kwiecień 28, 2021

Rewolucja w zamówieniach na usługi społeczne poniżej progów unijnych

Zgodnie z art. 7 pkt 34 p.z.p., przez zamówienia na usługi społeczne rozumieć należy zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Istotą usług społecznych jest to, że mają ograniczony zasięg transgraniczny i ze względu na ich specyfikę zainteresowanie wykonawców z innych państw takimi zamówienie jest żadne lub znikome. W związku […]
kwiecień 26, 2021

Doniosłość wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów na gruncie nowego p.z.p.

Stosownie do art. 131 ust. 2 p.z.p. W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po: 1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego – wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami […]