Michał Szczęsny

kwiecień 23, 2021

Czy w wyniku zmiany ceny realizacji zamówienia, zamawiający może żądać zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

W toku realizacji umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, wielokrotnie dochodzi do zmian, które skutkują zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy (ceny) za realizację zamówienia publicznego. Czy  w przypadku zmiany wspomnianej ceny, Zamawiający może wymagać zwiększenia kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiło określony procent ceny […]
kwiecień 23, 2021

Czy na gruncie nowej ustawy p.z.p. otwarcie ofert nadal jest jawne?

Przed nastaniem pandemii COVID-19 zwyczajem było, iż reprezentanci wykonawcy, którzy fizycznie złożyli oferty w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu, brali również udział w czynności otwarcia ofert, która polegała na tym, iż przedstawiciele wykonawcy wraz z przedstawicielami zamawiającego zasiadali w jednym pokoju, gdzie zamawiający najpierw informował o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podawał nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z oferowanymi przez nich […]
kwiecień 21, 2021

Konsekwencje złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym

Zgodnie z art. 20 ust. 2 p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Natomiast w uzasadnionych przypadkach zamawiający może: dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie […]
kwiecień 19, 2021

Kiedy wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zarówno w nowym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, przewidziane zostały przypadki, kiedy wykonawca, po odpowiednim zasygnalizowaniu tej okoliczności zamawiającemu nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Istotna zmiana w tym zakresie dotyczy jednak tego, iż regulacje dotyczące komentowanego zakresu na gruncie uchylonej ustawy były wspólne postępowaniom przeprowadzanym w trybie unijnym, jak i krajowym, aktualnie ustawodawca zadecydował o zróżnicowaniu ww. […]
kwiecień 16, 2021

Podmiotowe środki dowodowe, oraz kwestia ich ważności.

Definicja podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 7 pkt 17 p.z.p., przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Przykładem podmiotowych środków dowodowych jest więc zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z Krajowego Rejestru Karnego, czy też […]
kwiecień 14, 2021

Czy przedłużając okres ważności wadium, wykonawca jednocześnie oświadcza o przedłużeniu terminu związania ofertą?

Wykonawca w postępowaniu złożył wadium w formie niepieniężnej. Ze względu na upływający termin związania ofertą, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na powyższe złożył wyłącznie aneks do gwarancji bankowej, z którego wynikało, iż okres ważności wadium jest przedłużony na okres wymagany przez zamawiającego. Czy przedłożenie samego aneksu do gwarancji, tj. przedłużenie […]
kwiecień 9, 2021

Przedmiotowe środki dowodowe

Stosownie do art. 7 pkt 20 p.z.p., przez przedmiotowe środki dowodowe rozumieć należy środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe umożliwiają zamawiającemu weryfikację, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty […]
kwiecień 9, 2021

Czy zamawiający może wyłącznie samodzielnie potraktować określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykonawcy, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert, przekładają w toku postępowania wiele dokumentów, z których treści wynika, iż mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „u.z.n.k.”). Co istotne, przepisy ww. ustawy przewidują rygorystyczną odpowiedzialność karną oraz cywilną w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. […]
kwiecień 2, 2021

Jakie są skutki przedłużenia terminu związania ofertą na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego?

Ustawa p.z.p. zawiera maksymalne terminy związania ofertą – zamawiający nie może wymagać od wykonawcy, aby ten był związany ofertą przez okres dłuższy niż wskazany w p.z.p. Często zamawiający nie wybiera oferty w pierwotnym terminie związania ofertą, stąd jest uprawniony do jednokrotnego wezwania wykonawcy do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o dany okres. Czy jeżeli wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie terminu […]
kwiecień 2, 2021

Pisemność a forma pisemna

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Istotą formy pisemnej jest więc opatrzenie danego dokumentu własnoręcznym podpisem wystawcy. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 16 p.z.p., przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych […]
marzec 31, 2021

Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?

Przepisy p.z.p. w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: „rozporządzenie”). Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze […]
marzec 29, 2021

Formaty składanych plików

Zważywszy, iż komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadniczo odbywać może się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej istotnym są formaty plików, w jakich składane są poszczególne dokumenty. Już w tym miejscu należy podkreślić, iż wykonawca nie może złożyć plików wchodzących w skład jego oferty w jakimkolwiek formacie. W tym zakresie musi postępować zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia. Przy […]