Analiza orzecznictwa

Analiza orzecznictwa

marzec 17, 2021

Odszkodowanie dla wykonawcy, z którym nie zawarto umowy wskutek naruszenia przepisów p.z.p. przez zamawiającego.

Dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie o sygnaturze III CZP 16/20, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która ma wyjątkowo istotne znaczenie dla wykonawców, którzy czują się pokrzywdzeni wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Treść uchwały W ww. uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż „Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia […]
marzec 31, 2021

Czy złożenie oferty w formacie .RAR jest dopuszczalne?

Przepisy p.z.p. w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: „rozporządzenie”). Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze […]
kwiecień 9, 2021

Czy zamawiający może wyłącznie samodzielnie potraktować określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykonawcy, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert, przekładają w toku postępowania wiele dokumentów, z których treści wynika, iż mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „u.z.n.k.”). Co istotne, przepisy ww. ustawy przewidują rygorystyczną odpowiedzialność karną oraz cywilną w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. […]
kwiecień 14, 2021

Czy przedłużając okres ważności wadium, wykonawca jednocześnie oświadcza o przedłużeniu terminu związania ofertą?

Wykonawca w postępowaniu złożył wadium w formie niepieniężnej. Ze względu na upływający termin związania ofertą, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na powyższe złożył wyłącznie aneks do gwarancji bankowej, z którego wynikało, iż okres ważności wadium jest przedłużony na okres wymagany przez zamawiającego. Czy przedłożenie samego aneksu do gwarancji, tj. przedłużenie […]
kwiecień 21, 2021

Konsekwencje złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym

Zgodnie z art. 20 ust. 2 p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Natomiast w uzasadnionych przypadkach zamawiający może: dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie […]
kwiecień 23, 2021

Czy w wyniku zmiany ceny realizacji zamówienia, zamawiający może żądać zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

W toku realizacji umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, wielokrotnie dochodzi do zmian, które skutkują zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy (ceny) za realizację zamówienia publicznego. Czy  w przypadku zmiany wspomnianej ceny, Zamawiający może wymagać zwiększenia kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i uchylonym prawie zamówień publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiło określony procent ceny […]
maj 7, 2021

Czy Zamawiający jest związany przedkładaną przez wykonawców interpretacją podatkową, co do zastosowanej stawki podatku VAT?

W przypadku wątpliwości zamawiającego, co do zastosowanej przez wykonawcę w ofercie stawki podatku VAT, wykonawcy wielokrotnie przedkładają uzyskane interpretacje podatkowe, aby uwiarygodnić prawidłowość zastosowanej stawki podatku VAT. Czy w przypadku zastosowania się przez wykonawcę do takiej interpretacji podatkowej, zamawiający niejako automatycznie powinien uznać prawidłowość działania wykonawcy? Co istotne, na etapie uzyskiwania interpretacji podatkowej dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów pomiędzy […]
maj 10, 2021

Czy kalkulacja ceny oferty, w tym stosowane wynagrodzenie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

W zaistniałym w sprawie stanie faktycznym, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca przedłożył stosowne wyjaśnienia, jednak zastrzegł, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – w tym zakresie przedłożono uzasadnienie. Ze względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przedmiotowe wyjaśnienia nie zostały udostępnione innemu wykonawcy, który wziął udział w przedmiotowym postępowaniu. W konsekwencji wykonawca złożył odwołanie wskazując, iż utajnienie […]
maj 24, 2021

Czy spółka cywilna jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Przedstawiciele zamawiających wielokrotnie wskazują, iż oferta została złożona przez spółkę cywilną, lub że umowa została zawarta ze spółką cywilną (wykonawcą zamówienia jest spółka cywilna). Czy określenie takie jest prawidłowe? Zgodnie z art. 860 § 1 kodeksu cywilnego: 1. Przez umowę spółki [cywilnej – przyp. autora] wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, […]
maj 26, 2021

Czy złożenie dwóch takich samych (identycznych) ofert skutkuje ich odrzuceniem?

W powstałym przypadku odwołujący zarzucił, iż w postępowaniu doszło do złożenia 2 ofert przez tego samego wykonawcę, co powinno skutkować ich odrzuceniem ze względu na naruszenie fundamentalnej zasady składania 1 oferty w postępowaniu. KIO w zaistniałym stanie faktycznym ostatecznie doszło do wniosku, iż została złożona jedna oferta, jednak wskazano, iż: „Nawet gdyby pozostały dwie oferty to jest z godz.21.04 jak i z godz.21.28 a co […]