Nowe p.z.p. – podręcznik dla wykonawców

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

marzec 19, 2021

Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, która wprowadziła m.in. pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zasadniczo w sytuacji, gdy jakaś ustawa zostaje uchylona, skutkuje to zaprzestaniem jej stosowania. Jednak zarówno zamawiający, jak i wykonawcy składający swoje zastrzeżenia lub roszczenia, muszą mieć świadomość, że nie w każdym przypadku zasadnym […]
marzec 22, 2021

Nowe progi stosowania p.z.p.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 p.z.p., przepisy ustawy p.z.p. stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. Jak wynika z ww. regulacji, zamawiający zasadniczo w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa lub stanowi równowartość kwoty 130 000 złotych, zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania […]
marzec 24, 2021

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu

Najistotniejszą zmianą wynikającą z nowej ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku jest pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 18 października 2018 roku, z wyjątkiem centralnych zamawiających, pełna elektronizacja obejmowała jedynie postępowania powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach poniżej progów unijnych nadal dopuszczalne było składanie ofert w formie pisemnej. Stosownie do art. 61 […]
marzec 26, 2021

Sposób i forma składania oferty

W zakresie sposobu i formy składania ofert w postępowaniu na kanwie nowego prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, doszło do pewnego rodzaju rewolucji. O ile w postępowaniach przeprowadzonych w trybie unijnym, konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej obowiązywała od dnia 18 października 2018 roku (natomiast JEDZ od dnia 18 kwietnia 2018 roku), o tyle w postępowaniach przeprowadzonych w trybach krajowych, zasadniczo jedyną […]
marzec 29, 2021

Formaty składanych plików

Zważywszy, iż komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadniczo odbywać może się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej istotnym są formaty plików, w jakich składane są poszczególne dokumenty. Już w tym miejscu należy podkreślić, iż wykonawca nie może złożyć plików wchodzących w skład jego oferty w jakimkolwiek formacie. W tym zakresie musi postępować zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia. Przy […]
kwiecień 2, 2021

Pisemność a forma pisemna

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Istotą formy pisemnej jest więc opatrzenie danego dokumentu własnoręcznym podpisem wystawcy. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 16 p.z.p., przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych […]
kwiecień 28, 2021

Rewolucja w zamówieniach na usługi społeczne poniżej progów unijnych

Zgodnie z art. 7 pkt 34 p.z.p., przez zamówienia na usługi społeczne rozumieć należy zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Istotą usług społecznych jest to, że mają ograniczony zasięg transgraniczny i ze względu na ich specyfikę zainteresowanie wykonawców z innych państw takimi zamówienie jest żadne lub znikome. W związku […]
maj 7, 2021

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego

Najpopularniejszym trybem udzielenia zamówienia publicznego na kanwie uchylonej ustawy p.z.p. był przetarg nieograniczony. Na gruncie starej ustawy, był to jeden z dwóch trybów podstawowych, który mógł zostać zastosowany zawsze, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek, a ofertę składać mogli wszyscy zainteresowani wykonawcy. Co istotne, na gruncie nowej ustawy p.z.p. tryb przetargu nieograniczonego nie będzie stosowany w postępowaniach krajowych, tj. poniżej progów unijnych. […]
maj 12, 2021

Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań

Wykonawca po analizie Specyfikacji Warunków Zamówienia, lub opisu potrzeb i wymagań, może uznać, że pewne kwestie są sformułowane nieprecyzyjnie, niejasno. W tym zakresie może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w każdym momencie, ale nie zawsze zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.     I. Przetarg nieograniczony […]
maj 14, 2021

Podmioty udostępniające zasoby w nowym p.z.p.

Na gruncie nowego p.z.p. nadal podtrzymano możliwość posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, nadal dotyczy to wyłącznie: zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Nowe p.z.p. doprecyzowało kilka kwestii, które dotychczas nie były uregulowane wprost w przepisach, a stanowiły wyłącznie dorobek orzecznictwa i doktryny. W przepisach jednoznacznie uregulowano, […]
czerwiec 18, 2021

Nowa instytucja na ratunek wykonawcom

Zgodnie z art. 109 ust. 3 p.z.p. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Ww. […]