Uncategorized

styczeń 25, 2019

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Wczoraj, tj. 24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Po wielu miesiącach od opublikowania na stronie UZP Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, udostępniono pierwszy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Obecnie projekt jest w fazie opiniowania, co oznacza, że jego […]
luty 22, 2019

Konsorcjum jako przykład zmowy przetargowej?

Konsorcjum jako przykład zmowy przetargowej? Czy złożenie oferty przez konsorcjum, którego członkowie samodzielnie spełniają wymagania określone w ogłoszeniu może zostać uznane za zakazane porozumienie przetargowe? Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony jednemu z ciekawszych orzeczeń KIO w ostatnim czasie. Dotyczy on orzeczenia z dnia 19 lipca 2018 roku, zapadłego w sprawie o sygnaturze akt: KIO 1295/18. W przywołanym orzeczeniu, KIO musiała zadecydować […]
marzec 17, 2021

Odszkodowanie dla wykonawcy, z którym nie zawarto umowy wskutek naruszenia przepisów p.z.p. przez zamawiającego.

Dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie o sygnaturze III CZP 16/20, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która ma wyjątkowo istotne znaczenie dla wykonawców, którzy czują się pokrzywdzeni wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Treść uchwały W ww. uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż „Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia […]
marzec 19, 2021

Czy ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku odeszła do lamusa i możemy o niej zapomnieć?

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, która wprowadziła m.in. pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zasadniczo w sytuacji, gdy jakaś ustawa zostaje uchylona, skutkuje to zaprzestaniem jej stosowania. Jednak zarówno zamawiający, jak i wykonawcy składający swoje zastrzeżenia lub roszczenia, muszą mieć świadomość, że nie w każdym przypadku zasadnym […]
marzec 24, 2021

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu

Najistotniejszą zmianą wynikającą z nowej ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku jest pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 18 października 2018 roku, z wyjątkiem centralnych zamawiających, pełna elektronizacja obejmowała jedynie postępowania powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach poniżej progów unijnych nadal dopuszczalne było składanie ofert w formie pisemnej. Stosownie do art. 61 […]
marzec 26, 2021

Sposób i forma składania oferty

W zakresie sposobu i formy składania ofert w postępowaniu na kanwie nowego prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, doszło do pewnego rodzaju rewolucji. O ile w postępowaniach przeprowadzonych w trybie unijnym, konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej obowiązywała od dnia 18 października 2018 roku (natomiast JEDZ od dnia 18 kwietnia 2018 roku), o tyle w postępowaniach przeprowadzonych w trybach krajowych, zasadniczo jedyną […]
marzec 26, 2021

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

I. Forma i wysokość wadium W nowym p.z.p. zmianie uległa również kwestia formy oraz sposobu składania wadium. W odróżnieniu od uchylonej ustawy żądanie złożenia wadium w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na gruncie nowej ustawy zawsze stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek (również w postępowaniach w trybie unijnym). Zmianie uległa również wysokość wadium jakiego może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia […]
kwiecień 2, 2021

Jakie są skutki przedłużenia terminu związania ofertą na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego?

Ustawa p.z.p. zawiera maksymalne terminy związania ofertą – zamawiający nie może wymagać od wykonawcy, aby ten był związany ofertą przez okres dłuższy niż wskazany w p.z.p. Często zamawiający nie wybiera oferty w pierwotnym terminie związania ofertą, stąd jest uprawniony do jednokrotnego wezwania wykonawcy do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o dany okres. Czy jeżeli wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie terminu […]
kwiecień 16, 2021

Podmiotowe środki dowodowe, oraz kwestia ich ważności.

Definicja podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 7 pkt 17 p.z.p., przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Przykładem podmiotowych środków dowodowych jest więc zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z Krajowego Rejestru Karnego, czy też […]
maj 10, 2021

Procedura odwrócona w nowym prawie zamówień publicznych i jej znaczenie dla wykonawców

Procedura odwrócona przewidziana została już na gruncie uchylonej ustawy p.z.p. Tak jak i obecnie dotyczyła wyłącznie przetargu nieograniczonego. Jak już wskazano w poprzednim artykule, przetarg nieograniczony to tryb postępowania przewidziany jedynie dla postępowań powyżej progów unijnych – nie znajduje on zastosowania w postępowaniach poniżej progów unijnych, gdzie zamawiający mogą zastosować 3 warianty trybu podstawowego. W konsekwencji procedura odwrócona […]
maj 12, 2021

Wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań

Wykonawca po analizie Specyfikacji Warunków Zamówienia, lub opisu potrzeb i wymagań, może uznać, że pewne kwestie są sformułowane nieprecyzyjnie, niejasno. W tym zakresie może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w każdym momencie, ale nie zawsze zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.     I. Przetarg nieograniczony […]
maj 21, 2021

Czy odwołany członek zarządu powinien przedkładać informację z KRK?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo. Zamawiający na potwierdzenie ww. okoliczności może, a w postępowaniach przeprowadzanych w trybie unijnym musi żądać […]